is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN TORPEDO OF BEEF-ROG. 749

de wegftooting der, ftoffe aan de tegengeftelde zyde, zo volgt hieruit, dat men aan de ontkennende zyde geene ftoffe kan byvoegcn , zolange niet aan de tegengeftelde zyde het wegftootend vermogen evenreedig verminderd wordt, of, met andere woorden, zolange niet aan de polkive of ftellige zyde zo veel ftoffe wordt weggenoomen. En omgekeerd, men kan van de ftellige zyde geene ftoffe wegneemen , wanneer de ontkennende zyle niet in de gelegenheid ié, eene zelfde hoeveelheid ftoffe aanteneemen. Reide deeze krachten houden elkander dus in evenwigt, cn eene zodanig belaaden glaazen fchyf zoude langen tyd in dien ftaat blyven , mits dezelve volkomen geifoleerd, dat is , buiten aanraaking van eenig geleidend ligchaam was.

Eindelyk ten vyfden'. Wanneer by eene gelaaden glaazen fchyf, door tusfehenkomst van eenig geleidend ligchaam , de tegenftand der lucht vermindert , dan gefchiedt 'er eene oogenblikkelyke gelykftelling , en de uitwerking daarvan is meerder of minder heevig, naarmaate van den tegenftand en de hoeveelheid der ftoffe , welke van de eene tot de andere zyde der fchyf overgaat. Gefchied deeze overgang der ftoffe door een of meerder perfoonen, dan gevoelen deezen by den overgang der ftoffe, eené aandoening, die men den Electrieken fchok noemt; neemt uien nu,in plaats van een glaazen fchyf, een fles met eene wyde ope-. ning, die van binnen en buiten met plaatzilver voor een gedeelte bekleed is, dan noemt men een zodaanige files , eene Leydfche fles , om reden dat de beroemde musschenbroek daarmeede te Leyden de eerfte proefneemingen gedaan heeft. — En dit zy genoeg ven aanzien van . de Theorie 1 deezer Leydfche fles';

f.bb 5 eene