is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£56 OVER DE LISTIGHEID

der Europeërs was treffend, en geene pynigingen fierk genoeg, om van hen zekere volksgeheimen uittelokken of aftepersfen. De Spanjaards beproefden beiden te vergeefs om van de Perfiaanen die plaatzen uittevorfchen , alwaar men by de verovering of zekere fchatten of zekere Godheden verborgen had , en de zendelingen zochten verfcheiden leeftyden lang even vruchteloos de bereiding van het fchriklyk vergift te leeren, waarmede gantfche Natiën aan den Oroniko hunne pylen beflryken, en die de geringffe wonden op het oogenblik doodelyk maaken. Niettegenftaande de Europeeërs wisten, dat de Americaanen nooit verbonden en eeden hielden, wanneer zy dezelve ergens met eenig voordeel verbreeken kunnen , gelukte het echter deezen niet zeldzaam , door eene geveinsde oprechtheid in aanbiedingen van vreede cn gefchenken, de Europeeërs te bedotten. Leugen en bedrog, zegt ulloa, zyn hen even zo aangeboren, als de neiging tot drinken , en zy fchamen zich ook in het geringde niet, wanneer zy op bedriegeryen betrapt worden. Omdat menze door gefchenken zoekt te winnen, denken zy, dat -zy bekwaamer en fchranderer zyn dan de Wyzcn. De Californiërs zyn of de domden, of behooren ten minden tot de domden onder alle Americaanfche Wilden, en echter waren zy listig genoeg, om hunne zendelingen op menigvuldige wyze te bedriegen; zo verkogtcn zy aan hunne bekeerders hunne hoenders, wanneer zy gevoelden dat zy ziek zouden worden , en wilden dan in hunne ziekte niets dan hoenders eeten, zo lang de zendelingen 'er nog een in 't hok hadden. Anderen bedeelden een zendeling, en opdat de diefdal door de open kas niet zou ontdekt worden, ging de eene fchielyk biegten, om de

ove-