is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verscheiden volken. 0ö7

overigen tyd te doen winnen van dc kas toetefluiten. Gevangenen hielden zich doodkrank, en lieten zich de Sacramenten toedienen, opdat men hen de boeijens afneemen, en zy daardoor gelegenheid zouden krygen om te ontvlugten. Onder zulke gemaakte zieken had 'er een wel koeijen en osfen, doch geen menfehen zien fterven. Hy bootfte dus zulk een dervend dier door het uitdeeken van den tong en het lekken der lippen zo natuurlyk na, dat hy den naam van clemente vacca, Clemens Koe, kreeg. Toen de zendelingen zodanige nabootzingen ontdekten , geneesden zy dezelven door welverdiende geesfelingen, die echter foortgelyke bedriegeryen niet terug hielden.

Onder alle Wilden in America vindt men ook maar een eenig volkje, namelyk de Puelches in het binnende van Chili , die trouw en eerlyk in handel zyn. Toen de Spaanfche Kooplieden onder de Puelches aankwamen , wendden zy zich tot de Cacique , die zyne onderdaanen terdond een teeken van de aankomst der vreemdelingen liet geeven. Op dit teeken droomen de Wilden by hoopen toe. Een ieder bedingt de waaren, die hem bevallen, en neemtze mede naar huis , zonder dat de Spanjaards hunne fchuldenaars kennen. Wanneer alles verkogt is , geeft de Cacique andermaal een teeken , en dan dryft men van alle kanten osfen en koeijen aan, met welke de kooplieden veilig tot op de grenzen geleid worden.

QqqA KOR-