Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ON GELOOT EN ZEDENi

fcjgt —• is in zo verre niet deugdelyk; het heeft d; armeede zynen loon geheel weg. De Deugd moet heerfchen zelfs over de Vreeze voor Schande , en deeze kunnen opofferen. Het Beginzel van Eerzugt is in onze natuure gelegd, vooreerst, om de Menfehen onderling te verbinden, en, ten anderen, om het Gebrek aan Deugd fomtyds te vergoeden, of haare Zwakheid te onderfteunen. 't Is den Leezer wel toebetrouwd, over de bekende Pligten omtrent ons zelven, op deeze wyze, wat verder uit te weiden. Daarom zullen wy overgaan tot een diepzinniger onderzoek wegens de wonderlyke Uitftrekking van deeze Zugt, tot na ons overlyden.

De Vreeze voor Nafehande en deHoope op Naroem, als belt-aanhaar voor het befpiegelend oordeel van ons eigen redelyk verftand, —— moeten zig noodwendig vasthouden aan eenig Bezef , hoe duister en verward het ook zy, —— aan eenig Bezef van —— eigen ovcrblyven met bewustheid van zig zelven. Hoope of Vreeze, verheugd zyn of treuren aangaande iets toc-

koomends ■ rust, immers, op den grondflag, dat

wy Genoegen of Smart zouden trekken uit het daade]yk tot ftand koomen cn waarlyk tegenwoordig worden van dat toekoomende. Anderfins is dat toekoomende, naar de uitfpraak des Verftands, nu voor ons geheel onverfchillig. Davus bewoont tans, in huurt een vermaaklyk Buitenhuis, met een ruim en heerlyk Uitzigt. Men zegt, dat dit Uitzigt, over vyftig jaaren , zal weggenomen worden , door het planten van hoog Geboomte. Dit kwelt Davus niet ; naardemaal hy zig dan op die plaats niet zal bevinden. Het begeerlyke van den Naroem moet, derhal vert 9 uitzien op eenen volgenden Staat ,in welken wy Genoegen meswysbeg, V. D, C

Sluiten