is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN KOEKKOEK. «7

Dit is nu een zeer wyze inrichting der Natuur; want, daar zich de eigenlyke ouders in 't geheel niet om hunne jongen ' kunnen bekommeren , zouden , zonder deeze byzondere hulp , niet flegts de kleine vocdflerouders , die ieder op zichzelf voor zulk een, grOoten vogel niet genoeg voedfel kunnen verfchaffen , maar ook de jonge Koekkoek zelf moeten omkomen.

Men kan dus het gefchreeuw van de kleine vogels, dat zy doen hooren , wanneer zy een Koekkoek gewaar worden, naar hetgeen wat ik reeds van de goede verftandhouding,die tusfchen dc eigenlyke ouders, de voedflerouders, en de vogelen die hem ter onderhouding zyner nakomeüngfehap zo onontbeerlyk zyn, plaats grypt, gezegd hebbe, veelmeer als een vreugdegefchrei aanmerken , dat deeze vogels van zich geeven. Mogelyk willen zy hem zelfs aanlokken om hen ook een jong ter opvoeding toetevertrouwen. Die de taal der vogelen verftaat, zal mogelyk deeze aanmerking grondiger cn juister vinden , dan wanneer men deezen toon voor een angstgefchrei wil opgeeven, dat uit misleiding ontlfaat, wanneer men den Koekkoek wegens zyne Sperwervlerken en zyn Sperwervlucht in den eerden opllag voor een wezenlyken Sperwer houdt, die by deeze kleine vogelen zo gevreesd is. Want dat niemand den Koekkoek , die hem flegts eenmaal gezien heeft, voor een roofvogel houden zal, behoeve ik niet te herinneren. Men vertrouwt zelfs niet, dat zyne wapens, die hy als roofvogel zou moeten gebruiken, bekwaam genoeg zyn om een Schalbyter magtig te worden.

JKATUURK. V, D, $r s) BR