Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDELEER VAN DEN KOOPHANDEL. 35J

Dezelfde reden veroorzaakt , dat 'er menigwerf zulke groote ongerechtigheden in den koophandel zyn voorgevallen; dewyl deeze ten deele wegens de natuur van de waare, dewelke ligter dan andere bederft, en tot welker behoud meerdere kosten nodig zyn, ten deele wegens de natuur van derzelver noodzaaklykheid, welke groote en fnelle afwisfelingen in. de pryzen veroorzaakt, gcvaarlyker is, dan elke andere. In de koopmanfchap met paarden en actiën, zyn door dergelyke gevaaren, bedriegeiyen veroorzaakt , en byna gewettigd geworden.

Alle de hulpmiddelen, welke de langere ondervinding in den koophandel of het geleerde naadenken in laatere tyden als dienflige middelen ontdekt heeft y om de menigvuldige gevaaren van den koophandel te verminderen: waartoe voornaamlyk de asfurantie en het wisfelrecht behooren , dewyl dezelven geholpen hebben, om de pryzen beftendiger en de winsten gclykvormiger te maaken , hebben teffens de zedeleer van den koophandel verbeterd.

"Wat bygevolg de zelfliefde en de voorzichtigheid den koopman aanraadt, hetzelfde raadt hem de zedeleer insgelyks aan : om naamlyk veiligheid te (lellen boven den grootften winst. Wie veel waagt , moet veel en op eenmaal gewinnen; of hy is verboren. Maar wie in den koophandel veel op eenmaal gewinnen wil; wie zich zulks voorftelt , en daartoe geene gelukkige toevallen afwacht: kan zelden getrouw blyven aan de wetten van eerlykheid en geweeten. Alleenlyk maatige, beftendige winsten maaken den koophandel duurzaam, uitgebreid en eerlyk: buitenfpoorige zeldzaame winsten dienen nooit tot welzyn van het algemeene best, waarvan de gewinner

Sluiten