is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44^ NICOLATJS GABRINI RIENZI,

nen waren het nog niet eens, of men terftond ftorm zou loopen , dan zich alleen met de blocadë van de. Stad vergenoegen, en met het plunderen der omliggende ftreeken zou vöortvaaren. sïephanijs colonna, wiens waardigheid , als Stadhouder van Rome , nog' niet was vervallen verklaard , en die ook buitendien0, uit hoofde van zynen ouderdom en geboorte, in zeer groot aanzien ftond, was terftond van gedachten dat men den Tribunus tot het uïterftë moest brengen', en alle krachten infpannen, om hem uit het Capitool te jaagen. Doch de andere Vekiheeren vonden zo veele zwarigheden by zulk een onderneming , en (hemden hierom grootendeels voor de blocade. Deeze tegentpjaak deed den Gouverneur , die den Tribunus doodefyk baatte , niet weinig hartzeer aan. Echter gelukte het hem , na veele debatten, de anderen te overreden , dat de troepen van den Adel ten minften eene der Stads poorten moesten aanvallen, om den trotzen Tribunus te toonen , dat men hem cn zyn aanhang niet vreesde; waardoor dan , gelyk hy zich in 't ge* heim vleide, het gevecht ligt algemeen kost worden • en men zyn eerften voorllag eindelyk , zelfs tegen wil en dank, zou moete niivoeren.

Ingevolge van dit plan, brak bet leger, in drie hoW pen verdeeld , op , en kwam binnen korten tyd voor dc poort aan, die men belloten had aantcvallen. De Tribunus had hem wel laaten fluiten , cn de wacht bevel gegeven , om alleen verdedigender wys tc werk te gann, cn zich, zo veel mogelyk, in niets intelaaten. Doch zyne foldaaten, die door de menigvuldig febempwoorden, welke van den vyand geduurig uitge* ftootcn wierden , en deszelfs tergend" gedrag , tot ;vocde aangefpoord wierden, verbraken alle floten cri

gren-