is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4J<? nic0laus gabrini rienzi,

zoon aan. Hy drong rot hun door, en bragt den af* gefcheiden geest meer dan één Zoenoffer. Ten muitten wenschte hy het ontzielde lyk den vyand te ontrukken , om hem niet, nog na den dood , door, den vyand te laaten befchimpen. Doch , toen hy , door eenigen der zynen onderlteund , met deeze treurige pligt bezig was , ftortte een ontzachgelyk krygsgevaarte , dat men van de tinne der poorte van boven nederwierp, hem op den grond. Vergeefs poogde by weder zich van de aarde optehelfeu, en de last, die hem nederdruktc, aftewerpen. Vergeefs riep hy om hulp en byfland aan. Zyne onverbidlyke vyanden zonden hem, met duizend Itecken doorboord, zynen ongelukkigen zoon na. Ook werden alle dc geenen, die met hem de Stad ingedrongen waren, overweldigd en neêrgehouvven.

De Tribunus , die het rommelend gedruisch der ftrydenden hier naar toegclokt had, zocht zich tc bedienen van de verwarring des vyands , die even zo fnel terug toog als hy gekomen was. Hy i;et daarom zyne gantfche ruitery dc vluchtenden vervolgen, die dc vyandelyke Cavallerie , welke grootendeels uit edellieden beltond, waaronder veelen uit de aanzienlykfte Famiüën waren , uit elkander joeg, en dc meesten van hen in ftukken hieuw. Uit den huize van colonna alleen verlooren zeven perfoonen hun leven by dit ongelukkig gevecht.

De gelukkige uitflag, welke deeze in den beginne zo bedenkelyke zaak had , was voor den Tribunus des te voordeeliger , daar hy nog denzelfden morgen het volk had wys gemaakt , dat de heilige Martyn hem , op Gods bevel, in den voorleden nacht vcrfchenen was en den zege over alle zyne vyanden beloofd