Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

754 VERSLAG EENER. REIZEN NAAR DE ALPEN

geevende boomen en de koele beeken konden on3 deeze, .boven alle verbeelding afmattende, hitte, onder hetgeduurig berg beklimmen, doen uitftaan. —— Eer wy nog aan het Schw&rtzwald (g) kwamen , waarheenen wy, wegens de beloften van onzen gids, van daar brood en melk te kunnen vinden, zeer verlangden, ontmoetten wy eenen man, die met een ftuk kaas van veertigpond op den rug, van den top des bergs komende, ons uit zyne daarnevens hangende melkvles op de gastvryste wyze laafde. -— Nog twee uuren van den top des bergs verwyderd , keerden wy eindelyk in eene zo lang te gemoet geziene Senhütte in. De gulle en vriendelyke bewooner zette ons hier zoete en gekarnde melk , witte kaas , voortrefFelyke boter en zwart brood voor , 't welk alles ons weldra de gele-

dcne ongemakken deed vergeeten. Na deezen

gezonden en zindelyken maaltyd (h) wachtte ik, even buiten de herdershut, nevens mynen vriend, begunftigddoor defchaduw van eenen ecrwaardigen eik,het heetftc uur des daags af; wy hadden het gezicht gekeerd tegen den trotfehen Eiger, en den achter deezen zyn hoofd vol majefteit uitfteekende Schrekhorn, toen wy op eenmaal verrast wierden door een geluid, 't geen gering aanvangende, hoe langer hoe duidelykerwierd,

en

(g, Dit zogenoemde zwarte woud, beftaat byna geheel uit masthoornen, en ftrekt zich van Pfortshèim, eene ftad in het IMarkgrzaffchap Baden , over de Zivitferfche bergen, tot aan Bazel toe, uit.

Men wachte zich echter voor een onmatig gebruik der Zwitferfche melk, daar zy maag en ingewanden ligt tot last word , en daarom den ongewoonen vreemdeling ligt eene ziekte verwekken kan.

Sluiten