Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET DUITSCHE CEDEELTE VAN ZWITSERLAND. 755

en eenen rollenden donder volmaakt naarbootfte; — ook hiervoor hielden wy het, en verheugden ons reeds in de verwachting van een donderweder onder onze voeten te zullen zien , toen onze gids uit alle zyne macht tot ons kwam loopen , en ons, nog ruim tyds genoeg, op het pragtigst verfchynfel, dat ik in Zwitferland zag, opmerkzaam maakte ; hy wees ons met de hand naar de oostelyke zyde des Eigers, en HU zagen wy den rollenden donder verzeld gaan van eenen groote lheeuwklomp, die van de punt van den Wetterhtrn afglydende, zich van rots op rots wierp, langzamerhand door de fneeuw, die hij beroerde, grooter wierd, en eindelyk met eenen verbazenden flag, dien ik niet beter dan by den val van een zwaaren balk op eene holle zolder weet te vergelyken, op een punt des Eigers uit elkander barstede, en eene geheele fneeuwwolk vormde, die zich ten miniten een kwartieruurs ver aan weerszyden uitltrekte, door de zon verlicht wierd en onze oogen eensklaps verblinde, als of 'er een gor-

dyn voorgefchoven wierd. Deeze verfchynfe-

len zyn de zogenoemde Lavinen , die hoe majestueus en fchoon ook , zomtyds ysfelyke verwoestingen aanrechten, menigen rheebokjager van de fteilfte rotzen in de vallye te pletteren ftorten , en vooral des winters, niet zelden geheele dorpen onder hunne fneeuw be-

graaven ! Op het overige van onzen weg zagen

wy naderhand verfcheidene diergelyke Lavinen, doch geene was zo fchoon en aanmerkelyk, als deeze.

Na de genootene rust gingen wy weder op weg, en kwamen eindelyk , na eenige vermoeijingsvolle en zwoele uuren, ten drie uuren des namiddags, op den

top des Scheidecks. De verbazend koude windj^

en de berglugten , die ons hier van alle kanten gewelCcc 2 dig

Sluiten