is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95o BLADWYZER.

a; rdfcbe goederen , ali. 576- 533. ■ (Christen) misbrui¬

ken , die in denzelven zyn ingeflopen , waaraan 10etcichryven, 1. 50 en 57. voordeden die dezelve heeft aargebiagt, 52. deszelfs hcilryke invloed op het Staaisbefluur en het handhaacen van ons recht, 53- 'le luifler van deszelfs waarheid door deaanvallen van het ongeloof verfterkt, 407. aanmerkingen van den Abt Jtrufalem deswegens, 408.

Go Isdienstige begnppm , van welke natuur de verwarringen in de zede.eer zyn, welk uit Godsdienftige begrippen kunnen ontllaan, en in hoeverre de verwyten gegrond zyn , welke men hierom den Godsdienst in 't algemeen heeft gedaan, IV. 8-n dat niet de Godsdienst, maar het misbruik van denzelven deeze zedelyken dwaiingen heeft voortgebragt, ald. 12 of dit misbruik onvermydelyk is? ali. Godsjpraken der Ouden , als vruchten van de Staatkunde der Priesteren befchouwd, 1. 822-823 en ico2 en

^ 1003.

Gonz'iga (Julia) baar buitengemeene fchoonheid geroemd by Aiiofto en anderen , V. 784. haare- afkomst, voortreflyke opvoeding en zielsvermogens, 785. haar orgclyk hu/velyk met den Hertog van Trajetto , ald.

. komt in het be/.ic en vrye fceheemig van alle zyne

goederen na zyn dood, 786. wordt door Ippolito de Medicis ten höwelyk verzogt, 787. haar iterke afkeer voor ten tweede huwelyk, 788. wordt door Ascanio Collonna uit alle de goederen verdreven, die haar overleden man bezeten had, ald. kiest de ftad Fondi tot baar verblyf, ali. wordt van daar door de Turken opde vluebt gedr< even en is genoodzaakt zich in holen te verbergen, 789- vah'che_ verdichting van JSrantome ten haaren opzichte wederlegd , 790 en 791. wordt door Ippolito de Medicis verlost en weder naar Fondi gebragt, 792 haar lof door de voornaamfteItaliaanfd e Dichters gezongen, 79' en 793- de dood van ha.uen befchermer doet haar het Nonnenkloofter kiezen, 794 haar levenswyze aüaar, 795 rechtsgedingen met haare ftiefdochtfcr en met Ifabella derzelver moeder, 795 en 796- haare verachting van waereldfche, hoogheid en grootheid van ziel , 797 haaie dood en nalatenfchap ald. haare geheime aankleeving aan denProteftantfchea Godsdienst, 798.

Granvtlle (Karafter van) gefchetst, I. 100-177.

Graane?! (de uitvoer van) doet geen nadeel aan de bevolking, lil. 912, voordeden van deezen handel voor het uitvoerende land, ald. en 9f3- geeft aan de vlyt en bekwaamheid van den landman eene geduurige aanmoediging, «ld. 913. zekens 0111-