Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLYKEN DUO». £3

zondheid en voor de iulhndhouding van ons dicrlyk faamenftel zorg gedraagen heeft ; dat het zintuig van gevoel en beweeging als wachters onzer gezondheid kunnen aangemerkt worden, die, zo dra zy eenen onaaugenaamen indruk van de eenen of anderen kant ontvangen, daarvan terftond aan de afgelcgenfte declen door beweeging, en aan de ziel door eene pynlyke gewaarwording kennis geeven; dat,, zeg ik, dat alles zo. zy, daar¬

aan zal niemand met eenige reden kunnen twyfe-

lcn Maar volgt daaruit, dat, men in alle gevallen

én 'onder alle omftandigheden, uit deeze ligchaamlyke tegennatuurlyke aandoening op eene onaangenaame gewaarwording in de ziel een gevolg zoude mogen tmk-

ken? Leert niet de ondervinding, dat zommigc

dingen by den eenen mensch eene pynlyke aandoening verwekken, terwyl zy by den anderen geene of zeer zwakke uitwerkingen hebben? Vindt men met menfchen, die, het zy door gewoonte, het zy door eene byzondere fbort van gevoeligheid hunner zenuwen , van de fterkfte vergiften niet eens worden aangedaan, terwyl die zelfde vergiften by andere menfchen de geweldigfte aandoeningen en de heeviglte pynen veroorzaaken ? Vindt men niet menfchen, die, het zy uit eene te verre getrokken entbufiafme, het zy uit eene kwalyk gcplaatfte eerzucht, het zy om andere redenen, onder de hevigfte aandoeningen van het ligchaam in eene bedaardheid van geest blyven, die den aanfehouwer doet verbaasd ftaan ? Deeze en meer andere voorbeelden overtuigen ons, dat de «iterlyke aandoeningen van het ligchaam niet in alle gevallen cn onder alle omftandigheden de zekere maatftaf zyn, om daaruit de onaangenaame aandoeB 4 Hingen

Sluiten