is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

té TAFEREEL DER ALGEMEENS

takken verdeeld is, doch die allen uit denzelfden dam YQortfpruiten. Gothen , Oftrogothen , Vifigothen, Saxen, Franken, Germaanen, Wand aaien, Hunnen, alle de_eze volken komen van het zelfde plantzoen. Het Noorden had hen geteeld. Na het ontzenuwde en-bedorven genacht der Romeinen byna verdelgd, na de gedenkftukken der voorleedcne grootheid verwoest te hebben, begon hunne dolle woede zich te verzadigen , en zy koozen een vaste verblyfplaats, Laaten wy zien wat zy waren , en wat zy in dit tydvak. Wierden,

Regeeringsvortii. H*t eerfle voorwerp, dat zich aan ons oog opdoet, is de regeeringsvorrn van deeze volken, Men moet het zich niet voordellen als een zeer regulier gebouw. Zoo lang zy nog in hunne digt bewasfen bosfchen woonen , vinden wy laauwelyks by ben een ruuwe fchets eener maatfchapyy, Zy worden door geene banden vereenigd , de huisgezinnen beftaan op zich zelf, en zy leeven in de enafhanglykheid , zonder aan eenigen regeeringsvorrn onderworpen te zyn. Willen zy eenigen krygstocht waagen; of liever willen zy eenen f troopenden uitval doen, dan gevoelen zy eerst de noodzakelykheid van hunne krachten te vereenigen. Deeze verfpreide en ^wervende hammen verzamelen zich by eikanderen, Zy worden geleid door hoofden , van welken de een van den anderen, onafhanglyk is; maar daar is 'er eg* ter één noodig , die met de hoogde macht bekleed is , qü\ hen tot den roof aantevoeren , en zy verkiezen deezen in eene oproerige vergadering.. Dit hoofd , Öat zy met den titel van Koning vereeren, heeft een zee? bepaalde, raagt* Hj heeft mee? het. recht om te