is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 ruirs de th

^ Toen hy door den vrywilligcn afftand van zyn vader den troon bekiom, was zyn eerfte daad, den geiiooten ftilftand van wapenen met de Franfcben^te brecken. Hy was een ondankbaare zoon , barbaarfche echtgenoot , fiegte vader , onbarmhartig heer, gevaarlyke vriend, cn trouwlooze bondgenoot: was geveinsd, mistrouwend, wraakgierig , en zyn haat tegen de Proteftanten ging zelf tot razerny over. lïv was trotschen verwaand; hy begeerde dat men knielend tegen hem fprak. Alles lidderde voor hem, zelfs de hulpgenooten zyner euveldaaden. Uwe verniet-'beid, zeide hy tegen den Hertog van alba, toln deeit eens onaangemeld in zyn kamer kwam , verdiende het zwaard : cn alba _ was zvn gunftelihg , de getrouwite uitvoerder zyner bevelen. '1 oen dc Graavcn van egjmond en hoorne onthoofd waren , zeide hy, dat het daarom gefchiedde, omdat twee falmkoppen beter waren dan veele duizend kikvorfebenkoppen.

Zeer milddaadig 'was hy Jegens de kerken en kloosters maar ook niet minder omtrent zyne maitresfen. Op begraafplaatfen kwam hy nooit, omdat - 'er dikwils een kruis ftond. Hoe kon eilii-s toch waanen, dat de waereld zich door dit guichellpel zou laaten begoogelen ! Hoe fchoon contrasteerden zo veele maitresfen met den godsdienstyver , dien hy uiterlyk vertoonde ! Met anna van wendosa leefde hy in overhel, liet zynen medeminnaar, den ongelukkigen escovedo vergiftigen ; dit zyn gebeurde zaaken, die bekend genoeg zyn. Zyne natuurlyke dochters ftak hy jn een klooster; maar de waereld weet, dat hy zeer veelen had. Josephpe la nuse wierd onthoofd met om den godsdienst, maar om een andere reden. Hit alle. Weeten wy nu, in fpyt va„ 's ,.JLIPS ln]ic]ie.

laryen,