is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<44 F i l 1 p S j) E ix.

raaken hem de kleine geheimen der menfchefl 9 Alleen om de rust van den Staat moet hy zich bekomJu eren.

'Ei doet zich in het huislyk leven van deezen man zeker voorval op , dat nog hedendaags onze nieuwsgierigheid wekt. mezerAy , een ftout doch waarachtig Historiefchryver, zegt zeer uitdruklyk: »» üat filips de II. zyne Gemalin , met de vrucht die zy onder haar hart droeg, vergiftigde, is zeker.» &choon eenige onderzoekers der gefchiedenis hem van deeze euveldaad vryfpreeken, cn den dood van elizabeth aan derzelver hartzeer over het verlies van bon carlos toefchryven: zo moet men toch ten minnen toeflaan dat fiups de ilde , zo als de Gefchiedenis hem fchftdert , voor deeze daad „iet te goed was elizabeth was een goede vrouw, zachtzinnig cn meedogend , was eerst tot bruid beflemd voor don carlos , en wierd vervolgens _ zo wilde het de ftaatkunde - de moeder van don carlos. Welke onuitlpreekelyké fmarte moest deeze goedhartige Koningin fyden, toen de beminnenswaardige Prins de iïoop der zuchtende menschheid , aan het affchuwlyk ïnquififte-gericht wierd overgegeeven , toen de wreede filips deezen zynen eenigen zoon aan bloed'gieri£e Priesters overgaf! O, filips, monfter, dat de natuur tot een plaag van het menschdom deed geboren worde?, fchepfel, dat de gedaante van een mensch, het hart van een tyger had, door deeze wreedheid zette gy aüe uwe andere gruwelen dc kroon op, door deezen moord wierd gy voor de waereld en de nakomelingtcbap, onfterflyk, eeuwig gedenkwaardig

Deeze onmensch ftierf gerust, zonder'wroegingen Van net geweten , i„ het vier en zeventigfte jaar zyns

du-