is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96a DB K O E H 2 V c H ti

„ de ontdekte verdienste, even gelyk de ontkleede „ fehoone , om zich in haar fchuilplaats te verbern gen vreezende zelfs van den lof achterhaald te

" Tm " aED indie" GERMAIN weiS"en de

„ Befchermfter van uw Lied te worden; wel fchryf „ m dan ,om u te wreeken,een boek tot haar' lof We„ gens de langdunrendheid van het werk , behoeft „ gy u met te bekommeren : by zulk een onderwerp „ zal het u zeer kort vallen." 6 Gy fchoonen! uwe voortreflykheid in haare volle

~M™'^d-^ lenzen van het Bnfchelyke vermogen te boven. Hier ziet gy uwe a beeldmgen m het klein; en, geloof eln fó kan ni£t aeerdef redn dQen_ ^ «

beeldmgen vertieren uwe ziel , gelyk de zyne uwen boezem. De zyne ftrekken om uwen hoogmoed te ontvonken de myne om dien uitteblusfchen. Zyn

Welaan lues myn mm kostbaar gezang, en laat uwe hervorming myn eenige belooning weezen

lavimais wd zeer bcfchaaf dqch

Gods .„st met. Zy bezoekt de Kerk zo getrouw ï"

h re„ U! Urg' *> ^ van

haaren phgt jegens den hemel , voor zo v.rre het de

zoek af by haar geftoelte. Om alles een plegtige houd;ng te geeven , bergt zy haar aangezicht achter den waaijer, het welk voor een gebed moet doorgaan.

Dan

CO cwmtt friedricii zincic , i„ dien tyd een beroemd n-tottBte , uit Oreaden. Men vindt ook van hl jgj gemankt in de Leipziger MM der fthSw ^ J'»Jo!. II. Th.f. 270, 296, 40*