Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 VERHAND. OVER DE ÜITWERKSKLEN „er ^

eerbied zou men de wetgeeveren van een groot volk verfchuldfl ^, wanneer zy, by hunne belheid met de ftaatsbelangen , die de volken fcheWen «ch tevens befchermers toonden te zyn Van dl Z0l rahten, dleze weder vereenigt; wanneer P^arfe van de flaaffche dienaarS der groote men^te l *yn, hunne leeraars en leidsmannen wierden - wan. -er zy , wel verre van derzelver tirannieke g il',e " tewdhgen, z,ch manmoedig onder de banieren d r el en gerechtigheid fchaarden; wanneer TXplÏ^ van onophoudelyk een gemaakte en fiere houding teneemen, zrch in de daad groot vertoonden 0orde waare eenvoudigheid hunner daaden; en, indien zv verre van eenen vluchtigen roem ademloos nate a g ll ' ^ dien met kalmte en bedaardheid afwachtten Óf £ den tempel der waarheid gingen ontmoeten '

'f Vervolg hierna.

Sluiten