is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keizer otto de derde. 445

bragt hen van nieuws onder het juk; voor het ove. rige was hy nog te jong omtrent deezen tyd, dan dat by zelve had kunnen regeeren. Waarfchynlyk liet hy zich door den Aartsbisfchop willigis , den Markgraaf eckhard , en zynen leeraar gerbert leiden. In 't jaar 996 wierd eindelyk zyn wensch vervuld ,oni te Rome te komen, alwaar hem de onlusten riepen , die daar op nieuws waren ontftaan. Zyne verbeel. dingskracht, die hem hét tafereel van het oude Rome voor den geest bragt , verblindde hem zo, dat hy niet inzag, welk een verwaaten gefpuis de nakomelingen der Brutusfen en Scipio's waren. De afgefcheiden geesten der oude Romeinen fpookten onder hunne Naneeven , om hen tot dwaasheden te verleiden, welken de ftraf op de hielen volgde. Zy wilden voor hunne Voorvaderen niet onderdoen, en dit was de oorzaak dat hunne daaden byna altyd een Parodie waren op het een of andere heerlyke tooneel van het oude Rome. Zy wisten, hoe deezen op de oude Duitfchers , als op wilde dieren , verachtelyk neder zagen, en zouden zy nu deeze zelfde Barbaaren gehoorzaamen ? Geen middel lieten zy onbeproefd, geene misdaad ongedaan, om van hen los te worden ; zo niets baaten wilde , dan baatte de Italiaanfche dolk. Niemand wist zich van deezen hunnen aart beter te bedienen dan crescentius, eene flimme booswicht, uit eene Romeinfche Familie. Reeds onder otto den Tweeden vong hy dikwils opftanden aan ; dan in den beginne hield hem de Toscaanfche Familie in bedwang, en vervolgens verhinderden adelheid en theophania, door derzelver geduurige tegenwoordigheid in Rome , dat zyne onlusten niet zeer vruchtbaar konden worFf 3 den.