is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEELNEEMING AAN DEN DUITSCH. OORLOG. 603

vorderingen te doen afzien. Het tydpunt was daartoe gunftig, omdat sigismund nog altyd met de Turken te doen had. De Zweedfche landarmee was in den besten toeftand , en de vloot, die ze overvoeren en onderfteunen moest, lag zylvaardig in de haven des ryks. Eer zy uitliep, deed gustavus, die altyd het recht aan zyne zyde poogde te hebben, den Koning van Poolen nog eens voorflagen tot vrede, en vergaderde tevens de ftenden, om hen de noodzakelykheid des oorlogs voorteftellen. Hy verachtte de kunsten der overreding, mrïar nooit mistte het hem , zyne toehoorers van de zuiverheid en wysheid zyner oogmerken te overtuigen. Ook thans was 'er onder de Byzitters van den Ryksdag geene , of hy gaf aan de maatregelen van zynen Monarch de oprechtfte goedkeuring , en daar sigismund volftrekt in geen verdrag of ftilftand bewilligen wilde, wierden de Zweedfche troepen ingefcheept, en de Koning voerde ze in, perfoon naar Lyfland.

De inwooners van dit land waren in de twaalfde eeuw Christenen geworden , en genoegzaam te gelyker tyd onder het juk der Duitfche Orde gekomen, die hen driehonderd jaaren door een Stadhouder beheerfchen liet. In den beginne der zestiende eeuw maakten zich de Ridders in deeze Provincie van de ordë onafhanglyk, en willem van glettenberg , hun heirvoogd, wierd Ryksvorst en Souverain van Lyfland. Een zyner navolgers , willem van furss» tenbelig, nam den Lutherfchen Godsdienst aan, en gaf daar door gelegenheid tot de oorlogen , die Lyfland veele jaaren lang ongelukkig maakten, sigismund augustus , de laatfte Jagellonefche Koning van Polen, zocht, onder het voorwendfel van het geQg.4 loof