is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yAB HEI CEJilCÏ. s3?

daarin op den weg te helpen. Op het oogenblik, dat hy de eerfte lichtftraalen ontwaar werdt, geraakte hy in eene ftuipachtige verrukking. Na hiervan eenigs. Zins bekomen te zyn, en eenige oogenblikken ftilgezweegen te hebben, riep hy uit; „ waar ben ik! „ zyn de voorwerpen, die ik zie, die geene, daar ik

zo dikwyls van heb hooren fpreeken ? Noemt men " dit zien ? — Waar is Thomas , die altyd myn „ leidsman is geweest. My dunkt, ik zou nu wel al„ leen kunnen gaan , zonder zyn geleide." Doch willende eenige treeden voorwaarts gaan, fcheenen de voorwerpen hem aftefchrikken. De aandoeningen, welke hy gevoelde, waren zo fterk, en bragten zyne ziel in zulk eene opgetogenheid en verwarring, dat men vreesde , dat hy , volgens zyn eigen betuiging, gek zou worden , en genoodzaakt was, zyne oogen wederom met een doek te fluiten, om dus zyne eerfte verrukkingen te maatigen. {Nouvelle* de la RepublU que des leitres & des arts. Zie ook Rapfodist. i Deel 2 Stuk bl. 144.)

Het voornaamfte , 't gene ik dus ver verhandeld heb, aangaande de fchynbaare Grootte en Afftand der ligchaamen , laat zig ook op derzelver Beweegingen toepasfen, en, om hier over wel te oordeelen., moet men dezelfde ondervindingen te hulp roepen. Even gelyk ik voorheen heb doen opmerken , dat de voorwerpen zig in eenen omgekeerden Jtand op den bodem van het oog aftekenen; zo gefchieden ook de Beweegingen in het oog van het oost tot het west, wanneer zig de voorwerpen van het west tot het oost beweegen. Gewoonte en ondervinding weet ook dit verfchynfel te regt te brengen , en de jaager , die het wild in zynen loop of vlugt weet te treffen, weet ook

natüukü. III, Deel. q öetl