is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LEVÏN VAN PETRARCHA. 613

miste. Hier ontwikkelt zich dat gevoelige en zich zelfs altoos gelyk zynde characler van petrarcha. Had hy weleer een afkeer doen blyken voor de Rechtsgeleerdheid, omdat de bfcdorvenezeden van zyn tyd de uitwerkfels dier wetenfchap meer tot onheil en droefheid, dan tot zegen en veiligheid van het menschdom deeden (trekken; niet minder wierd hy door het bywoonen van deeze gezelfchappen , en het hooren van geduurige twistredenen en hairkloveryen , afkeerig van Romen. Hy befchouwde hier terltond met een wysgeerig oog den wispeltuurigen en geheimen handel van het hof, en bedroefde zich over de verderfelyke tweedracht, die hier onophoudelyk heerschte. De vrede des gemoeds en het ftille leven boven alle aardfche fchatten en de hoogde eerambten, waarvoor hem de weg optn (rond, (tellende, befloot ny geredelyk, om de zoete kalmte op de hevige beroering, de aangename rust op het verdrietig gewoel, en de duurzaame bekoorlykheden van eenzaamheid en vryheid , op den bedriegelyken glans der glorie te laaten volgen. Met deeze gedagten vervuld, vertrok hy uit Rome , met volkomen goedvinden echter van het huis van colonna , waarvan hy zulke zichtbaare blyken van liefde en achting ontvangen had.

Ontflagen van plechtige bezoeken en verveelende aanfpraaken , was hy op middelen bedacht, om ergens een (til verblyf te zoeken , alwaar hy in diepe rust zich geheel en al kon overgeeven aan de beoefening der befchaafde letteren , en de heerfchende drift, welke hy voor de Poëzy gevoelde. Hy bracht zich wel ras te binnen, dat hy op een zomerfchen dag met zynen vader de valleie van Vauclufe , niet verre van Avignon, de wykplaats zyner ouderen, gelegen,

historiek. III. Dtsi, Rr be-