is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6gi OVER HET

gingen mogen dienen, om, na een onpartydige toetfing , ons onderling te bevestigen in die achting, welke het hen, die den naam van Christenen draagen, betaamt te voeden voor een gefchenk der Godheid , dat , wél gebruikt, zulk een' heilzaamen invloed kan hebben op onze wezenlyke belangen , en ons bronnen van genoegen en troost openen zo verheven als onze natuur, en zo duurzaam als ons beItaan. Poogingen van dien aart, belooven my , om haar oogmerk , uwe toegenegenheid , en het onderwerp zelve uwe oplettende aandacht.

Vópraf moet ik aanmerken, dat de beantwoording der meeste bedenkingen , in de laatfte jaaren , zo tegen de Openbaaring in het algemeen , als omtrent byzondere plaatfen der Heilige Schriften ingebragt, minder moeilyk valt, dan die der meestbekende van vroegere dagen , wier gewigt voor den onpartydigen rechterftoel der reden , door zo veele braave en geleerde mannen , van tyd tot tyd is onderzocht; vooral, dewyl een betere bybelfludie, federt in zwang gaande, ons de gepaste middelen tot zulk een beantwoording heeft aan de hand gegeeven. Immers, behalven het voordeel dat de uitlegkunde, inzonderheid omtrent de Schriften des Ouden Verbonds, getrokken heeft van de aanmerkelyke vorderingen in het beoefenen der Hebreeuwfche taal; — van de uitgebreider kennis der Oosterfche zeden en gewesten ; — van de verfcheide Ieezingen, door de collatiën van kennicot, rossi en anderen; behoeft men flechts in het algemeen de wyze van behandeling in de zogenoemde bybelfludie nategaan, zo als die eertyds plaats had, en zo als ze thans plaats heeft by de beste Uitleggers en Critici, in Duitschland , in Engeland , en ook

by