is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pfJ2 RE VEROVERING EN VERWOESTING

haare zilveren haaken en een daalder teergeld terug, en voorzag hen van een pas , waarmede zy naar Olvenfledt en van daar naar Gardelegen gebragt wierden, en overal, waarzy kwamen, veel mededogen en onderfteuning vonden. Doch thodanus ging nog verder op naar Hamburg , en wierd van daar naar Reudsburg tot Predikant beroepen , alwaar hy ook geftorven is.

De redding van den toenmaligen eerften Secretaris der Stad, daniel friese, is niet minder merkwaardig (*).

Dees was met de andere Magiftraatsperfoonen juist Op het Stadhuis, toen de Stad beftormd eu veroverd wierd. Op het eerfte bericht daarvan fpoedde hy zich , even gelyk alle de anderen, naar huis. Hier kleedde by zich, zo wel als zyne op dit ogenblik uit de kerk naar huis vuchtende vrouw, zo (legt aan als maar mogelyk was , opdat zy hem voor een gemeen burger houden , en niet zoveel losgeld van hem vorderen mogten., Ondertusfchen hoorde men een hevig onophoudelyk vuuren , dat fteeds meer toenam , tot dat het na een fterk falvo op eenmaal ophield. 3Mu gefchiedde 'er geen verdere tegenweer meer. De vluchtende burgers ylden met hunne geweeren onder groote weeklagten naar hunne huizen. Men maakte overal de huisdeuren digt toe. Terftond daarop hoorde men de Keizerlyken overal roepen : Alles gewonnen , alles gewonnen ! Zy klopten nu met groote woede aan alle deuren. Twee Muskettiers klopten

ook

(*) Het on:fland;g vcihaal hiervan vindt men in de Magdeb, gem'cinnutz. Blaturn in 4de d. bi. 310—328.