is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0Ö43fDE VEROVERING EN VERWOESTING

Jicht I 'Er kwam ook een Student in het huis

van friese overklimmen , en haalde licht om' hen in de kelder de buit aantewyzen. Niet lang daarna, zo als friese eens zien wilde , hoe het 'er in huis uitzag, wierd hy van eenige foldaten bemerkt. Deeze liepen met een ysfelyk gejuil naar hem toe. Op dit gejuil kwamen zyne vrouw en kinderen ook toefchieten. Deeze foldaaten, die een vreemde taal, Cdenkelyk Hungaarsch) fpraken , toonden dat zy hen niet verftonden , en weezen met de gebaarden van geldtellen door de handen aan, dat zy geld wilden hebben. Doch daar zy frieses verzekering, datzy niets meer hadden, en hen alles reeds afgenomen was, niet verftonden , zo wierden zy woedend. Twee fchooten naar hem , dat de kogels in den wand bleeven zitten, zonder hem echter te treffen. Een ander hieuw met den hellebaard naar hem. Doch toen hyden Officier, die daarby was, in het Latyn aanfprak , en hen,' daar hy geen geld meer had, klederen , lynwaad en tin aanbood, wierden zy bedaarder. Doch de Officier wilde voldrekt geld hebben, en beloofde hen daartegen de foldaaten te zullen wegzenden. De vrouw van friese herinnerde zich nog een kasje , waarin

paarlen en de pillegiften der kinderen waren.

Dit gaf zy den Officier met het vi iendelykst verzoek van hen toch voor een losgeld uit de Stad te willen brengen, doch hy wilde niets daarvan hooren, vloekte en raasde, nam den besten mantel van frie* ss , hing dien om , en ging heen. Zyne foldaaten floegen alles in huis op, namen wat zy vonden en gingen toen verder.

. nu wilde friese met zyn familie op een ouden donkeren geheel en al afgelegen bodem zich verfieeken, alwaar hy met de zynen zekerlyk had moeten