is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*S TOELICHT. RASSEJSüE HET GEB. OP HET EERSTE-

sflcheiding in zinfnedcn, of toefpeeling op gebruiken en zeden , zo als die geheel van ouds onder eenig volk is opgegroeid , en de taal van iederen Landaart daarftelt; dit alles is iets, dat noodwendig door aanhoudende oefl'ening moet geleerd worden , om aan iemand eigen , gewoon en heblyk te worden. , Geenerlye uitbreiding van zielskracht, van verftand, van verbeelding of geheugen kan met moogiykheid ooit verdringen deeze volftrekte noodzaaklykheid van dit eigen werkdaadige. By de plotslyke mededeeling eener onaangeleerde taal zou ik, als fpreeker, daar? mede niets te maaken hebben; maar aileen een hoogere geest geacht kunnen worden, myn fpraaklid, als een bloot en ongevoelig werktuig of klankintlrument, daartoe te gebruiken.

Verder, gelyk Lucas in het vervolg gewaagt van Jooden en Joodengenooten, uit de zeer onderfcheiden Provintien des Roomfchen ryks , zo maakte ook Koning Agrippa, in zynen brief aan Caligula, ons door Philo bewaard, eene even zelfde optelling van alle de piaatfen waarin de Uebreers verfpreid waaren.. Over bekend nu is het hoe de Jooden, gelyk van meest alle geleerdheid , zo ook van de Heidenfche taaien zeer vervreemd waaren , en 'er zich zo weinig als doenlyk was mede bemoeiden ; zynde aan hunne eigen zogenoemde heilige taal altoos byster verkleefd , meer eigenzinnig zeggen fómmigen, dan de inwooners van China of Japan, 't Geen derhalven waar zou zyn van op zich zeiven blyvende, en afgezonderde Familien of Colonien , van Franfchen, Engelfchcn of Uoogduitfchen, in eenig vreemd en afgelegen Laudfchap , alwaar ecue gansch andere fprauke gevoerd wordt, dit moet ook waar zyn en gelden van de

uit*