is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SHRïSTEN-PtNKSTERF., HYZ. DE GAAF DERTAALEN. 97

zekerlyk koomt het maar weinig of geheel niet te

paSi . In de H. Schriften ziet het doorgaans op

het ongeleerde , gepaard met eene meer ruwere en min keurige taal, en uitfpraak. By het vraagen aan Petrus, ten huize van Cajaphas, koomt het zo ongetwyffeld voor, daar het gevolgd werdt hier van: ook uwe fpraak maakt u openbaar. Andere eigenlyke blyken van zyn gemeenfchap met den aangeklaagden , zal Petrus nu toch wel verzweegen hebben! — En, het zy men de mannen na 's Heilands hemelvaart aan hunne befchryving gelieve te erkennen voor Engelen , 't zy men 'er andere troosters door verftaan wilde; noch in het één, noch in het andere geval, laat het zich denken, dat deezen, wie zy ook geweest zyn, den Difcipelen in eenigeu zin fchimp of verwyt zouden hebben willen toeduwen door hun zeggen; (Hand.I: vs. u.) Gy Galileefche mannen, wat ftaat gy en ziet op naar den Hemel enz. ?

Men voert verder hier wel veel aan van eene heilige Synagoge- of Kerk - taal, onderfcheiden van die des gemeenen leevens. — Hier van gewaagen veele berichten. Wien evenwel is dit onderfcheid zo als het toen in zwang ging, en de heilige taal van de gemeene afzonderde , volleedig bekend ? — Moet ik het my zo voorftellen, even gelyk. in de Roomfche kerk, de Latynfche taal alleen voor kerkdienst geoorloofd geacht wordt? — Maar is het daarom evenwel door de Roomfche kerk verbooden , over godsdienftige zaaken in elks gemeene volkstaal te fpreeken en te redeneeren? Zegt gy, Neen , alleen maar in zo verre dit in den Tempel en in godsdienftige famenkomften

gefchiedde. Waar is dan hier het volle bewys,

dat al het nu gebeurde in den Tempel voorviel ? veele HiSTORHiK, IV. Dtfl. G be-