is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS xjER SCHEIKUNDE,ENZ. 2J1

denkbeeld hebben doen ontfiaan, dat, even als hy in de kwik een foortelyk middel voor de Venerifche kwaaien, de melaatsheid en de fchurfthad aangetroffen, hy ook even zoo in de Scheikunde meer dergelyke foortelyke middelen voor andere kwaaien vinden zoude; — ' zyne vooringenoomenheid met de Alchimie, en met de droomen van raimondus lullius omtrent een algemeen geneesmiddel, kan zyne eerzucht hebben aangevuurd om dit gewaande middel optefpooren. Beide deeze zaaken , die zeer wel met eenebetaamlyke eerzucht en verbeeldingskracht kunnen faamengaan, kan men aan pa» B-acelsus verfchoonen ; — dan geheel anders is het, toen hy in het vervolg zyne verbeeldingskracht en eerzucht den vollen teugel vierde, en deeze, anders zo nuttige, driften, overdreeven raakten. Zyne verwilderde verbeelding fchetste zich nu dit geneesmiddel niet alleen als bekwaam om alle kwaaien te geneezen en den ouderdom te verjeugden, maar ook om de lang gewenschte verandering der metaalen te weeg te brengen; dus om behalven het langstduurend leeven nog oneindige Ichatten aan deszelfs bezitter opteleeveren. —— Zyne onbeperkte eerzucht, dronken door den roem die hy zich door zyne geneezingen verwierf en door het daaglykfch toeneemen van zyne navolgeren en bewonderaaren, deed hem eindelyk koomen tot het valfche voorgeven, dat hy waarlyk geheime Scheikundige bereidingen , of arcana zo als hy die noemde, voor verfcheide kwaaien bezat; dat hy in de daad het befaamde algemeen geneesmiddel, 't welk hy met den naam van philofopifchen Jteen befiempeld'e, gevonden had; ——- Eindelyk zyne alles te bovengaande trotsheid , niet meer te vreeden zynde met de paaien van menfchelyke kennis , maakte dat hy voor een boyen.

na-