Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* fcÖRTfe SCHETS VI» DB

van dit Poeder aan het hof van Jacobus den eerfietl vertoonde, maakte dat hetzelve in Engeland, en vervolgens in Frankryk eenen grooten opgang'maakte. Men ging wel dra veel verder dan deszelfs uitvinderin plaats van dit poeder , gelyk eerst, voornamentlyfc van gecalcineerde Vitrioolfteen te bereiden, begreep men deeze laatfte, by zyne verkalking met nagels , hair, bloed en andere zaaken van het menschlyk lighaam tl vermengen fj men kwam zelf zo verre , dat men zich verbeeldde flechts eenige der gemelde zaaken van iemand nodig te hebben , om hem , zonder dat hy daarby tegenswoordig was , door middel van dit poe. der te geneezen. Om deeze zonderlinge uitwerking te verklaaren, Helde men , dat uit elk deel van het menschlyk lighaam eene beftendige uitvloeijing van deeltjes plaats had , welke eene allerfterkfle neiging of fympathie tot elkander bezaten ; zo dat, op wat plaats of op welken afftand zy zich van elkander vonden afgefcheiden, zy niet rustten voor dat zy elkander weder hadden aangetroffen. — Op deeze onderftelling dan befloot men, dat, wanneer aan deeze deeltjes, die in den afge. fcheiden nagel of bair bevat waren , de heilzaame kracht van dit poeder was megedeeld, deeze, door zich weder te begeeven naar den perfoon , van welke zy'gefcheiden waren , dezelfde kracht aan de andere deeltjes van zyn lighaam mededeelden, en dus derzelver verbetering of de geneezing van den Lyder daarftelden (*)

ïn

(*) Het is *er verre af dat in deeze algemene opgave, al het byzondere van het gevoelen over de Sympathie zoude ontvouwd zyn. - Eens eene Sympatetifche werking van de van elkander afgefcheide deeltjes der üghaamen op elkander hebbende aangenomen; zo befchouwde men wet

dra

Sluiten