is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, TE R< MEN JIEWAARD WORDENDE. 44-?

Oogleden zo dikwerf doen fluiten en openen, hare gewone effenheid; eindelyk doe ik, door een'reeks van ongevoelige op dimmingen , over zyne gantfche oppervlakte eene fpringende , en tevens golvende lyn loopen, die overal, waar zy ophoudt, eenen vorm beflist, en overal, waar zy'er afweek, een' omtrek laat.

Doch het moeilykfte blyft nog onafgedaan. De keus van eene daad fchiet 'er nog over.

Zwaar te bepalen, indedaad, riep de jongde kunstenaar uit, onder zo veele werken en heldendaden, die de levenskring van Hercules in zich bevat! Welaan ! dat hy de zevenhoofdige draak verfijnde , of dat hy een' reus overweldige , of dat hy een' leeuw verfcheure , ieder deezer daaden , zal , op gelyke wyze, een beflisfende proef van Hercules flerkte opleveren !

Ver van my, jongeling^ antwoordde ik hem, om Hercules in een van deeze zyne heldhaftige werken te verbeelden! Doch heeft niet reeds de enkele befchouwing deezes lichaams ze u onder 't oog gebragtf Begrypt ge dan niet, als gy flechts deezen arm ziet, dat ieder dwingeland, en elk monder ogenbliklykden arm van Hercules en den dood moeste gevoelen ?

Vat gy dndelyk niet, dat ieder daad de derkte van Hercules als verdacht van fterk e poging, en den God der menschheid zou kunnen voordellen?

Maar , zo myn beitel geen derkte meer aan dit lichaam behoeft toe te eigenen, verblyft 'er nog aan hem om te doen gevoelen , hoe natuurlyk al deeze fterkte is, dat is te zeggen, dat zy Goddelyk is.

Doch deeze werking zoude noch door de ontwikkeling der vormen, noch door krachtvolle daden; maar Y f 3 alleen