Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER LECTUUR/ S$

nieren verbergt, om zich onder dit masker ongehinderd en met de onbefcbaamdfte vermetelheid aan de natuur te kunnen bezondigen. Hier houd de zucht van onderhoud alleen den leezer bezig, geen vry re. delyk belang aan de zaak zelve. Vanhier kan hy nergens in zyne lectuur verpoozen ; met een onftuimig geweld en als in een roes gevoelt hy zich ten einde voortgedreven, en deeze waarneeming houd hy voor het teeken eener zeer belangryke lectuur , niettegenftaande hy, eigenlyk gezegd , niets leest, maar over alles heenfpoed en zyner lecture ontvlucht.

Ik vergeef het zulk een' leezer gaarne. Hy weet zelf niet hoe hy het heeft. Hy verlangt maar naar het einde van het boek, hy fnelt naar de ontwikkeling, niet om geleerd , maar om voldaan te worden. De toeftand, waarin hy zich bevind , is tegenftrydig met zyn natuur; zy is door den Schryver onordentlyk in beweging en in verwarring gebragt, en de natuurdrift dryft hem voort, om weder met zich zeiven ift evenwicht te komen, waaruit hem zyn onnatuurlyke Schryver verwrongen had.

Een veredelde fmaak heeft een onverdraaglykeri walg van deeze woeste ruuwe legenden , in welke de Schryver gewoonlyk zelf de avanturier is, en de verbeelding van den leezer met een fchaduwfpel van het voorledene, met wezens zonder een waar natuurlyk leven bezig houd , fchaduwbeelden, welker groteske avantuurlyke omtrekken de van natuur goede en juiste formen van het waarlyk edele, groote en fehqone in zya brein doen verdwynen, en zyn hart B j voor

Sluiten