is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/■S & S G I L £.

Om het misnoegen wegteneemen 9 moest de Generaal asgills fterfdag bepaalen.

Asgill hoorde het met een bedaard gelaat. Zyri gedrag getuigde van eene edele, itandvaste ziel. „Ik zal, ik moet fterven, zeide hy tegen zyne gezellen. De dood is my niet verfchriklyk ; maar de wyze waarop, de oorzaak waarom ik fterve , doet myn hart geweld aan. Voor een misdaad van een ander aan den galg! — Krygsgezellen , myn noodlot leere u menfchelyk te zyn! De oorlog richt reeds op zicli zelve ongelukken genoeg aan, zonaer dat men nodig heeft die door wreedheden te vermeerderen."

Zyr>e makkers vloekten, door eene edele verontwaardiging weggefleept, op het hof en op Carleton.

Matigt u, vrienden ! zeide de jonge held. Kunt gy gelooven, dat het Ministerie, dat carleton onze gantfche Natie met fchande bedekken wil? Sneilen zy niet tot mynen byïïand, dan heeft voorzeker onvermogen alleen fchuld daaraan. Het politieke lichaam is gelyk aan alle andere al te zeer famengeftelde werktuigen. De dryfmleren derzelven kan men onmogelyk altyd in eene gelykformige beweeging houden , en als zy eenmaal in wanorde geraaken , dan is 'er veel tyd nodig om ze weder in orde te brengen. Bedenkt toch de omüandigheden! Wie ben ik ? Slechts één , en wat is één tegen eene talryke menigte van de geenen,die,om lippenkot te behouden, oproer dreigen ? Is het niet beter , dat één, fchoon ook onfchuldig, fterve, dan dat het bloed van duizenden ftroome. Betreurt ons vaderland, de mynen en my; en myn dood zal ten minften daardoor