is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 1 £ c i h l.

door de gedachte, zich van zyne edelmoedige geliefde t« moeten fcheiden , eenjgermaate geleenigd en verzacht.

Den dag voor zyn vertrek ontdekte hy aan den vader van zyne fANny den band dien zy gefloten hadden , en verzogt om zyne toeftemming. Hy verkreeg dezelve gemaklyk , en zyn geluk was volkomen. Hy nani affcheid van haar met dat teder doch gematigd gevoel, dat hem zedert zyne gevangenis ter dood eigen geworden was. ,, Vaarwel, dierbaare eanwk! waren zyne Iaatfte woorden, de hemel zal u en my behouden, en onze hereeniging bevorderen. Vaarwel!" — Eene fptflaklooze omhelzing, en hy vertrok.

Met gunstigen vvjnd ging ret fchip van asgill deu Volgenden morgen in zee. Zyne moeder had zyne verlosling door een Americaangch fchip , dat met dit oogmerk naar Londen was afgezonden, reeds vernomen , voordat de brief van asgill aankwam. Zywist, aan wien zy deezen gelukkigen uitflag te danken had, en fchreef den volgenden brief aan den Graave vau vÈRGENNES, die geheel gevoel van harrelyke vreugde eu dankbaarheid is.

Door langduurig leed en kommer, door de fmartelykfte verwachting krachteloos en verzwakt, is myne pnbefchryfbaare vreugde alleen in Haat myne hand zo veel.fterkte te geeven,om aan u ,grootmoedigen menfchenvriend, te fchryven. Neem gy de zwakke betuiging myner dankbaarheid goedgunflig aan 1 Voor God, den alweetende, die uwe poogingen zeegende, heb ik mynen dank bereids uitgeboezemd, en nu vervul ik deezen plicht ook jegens uwen grootmoedigen

Vorst ,