is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAHOMED DE TWEEDE fte van hen beiden goedvond. En in de daad naamvi lyks zag amürath de II. zich op den Throon geplaatst* of hy ftond reeds in den Jaare i422, met een Lgger voor de poorten van Conjlantinopel Maar het noodlottig uur van deeze keizerlyke ftad was nog niet gekomen: inwendige verdeeldheden, welken in zyn Ryk ontftonden, dwongen hem , na eene belegering van twee maanden , dezelve optebreeken ; en zich met eene jaarlykfche fchatting, en de inruiming van het grondgebied, het welk den Christen Keizeren nog buiten Conjlantinopel en derzelver voorlieden overig was, te vergenoegen.

Menig Leezer zal zich reeds verwonderd hebben, waaróm de Griekfche Keizer , in deeze benaauwde omftandigheden, geen hulp zogt, daar dezelve alleen te hoopen v^as : — namelyk by de Christen Mogenheden van het westelyk Europa. De magt der Turken was toch noch zoo vreeslyk niet, dat eene vereeniging van de geheele Christenheid haar het voorhoofd niet had kunnen bieden ; en het eigen belang der Christenen fcheen zulk eene vereeniging zoduidelyk te vorderen , dat men zeker had moeten voorondernellen, dat beide partyen , daadelyk de handen daartoe in een zouden geflagen hebben. Maar ongelukkig , wierden betden door een fcheidsmuur van elkander gehouden, welken zy met vereen%de kragten , ondanks alle gedaane onderneemingen ,-inet ter neder konden werpen. De ver* fchillen. e denkbeelden omtrehd eenige geloofs artikelen , waren het, welken deezen fcheidsmuur vorm-" den; en waar door die aanmerkelvke kloove tusfchen de VVesterfche en Oosterfche Kerk ontftaan is , die, zo als men weet, nog tot op deezen dag voortduurt. Scjioon nu deeze oneenigheden, volgens haaren aart,

eigen-