Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SN CONSTANTTNUS PALJtOLOGüS. £3$

bm hem heen vergaderen, .met het welk hy, onderfteund door zyn eigen verftand en ondervinding , zich in ftaat gefteld vondt, om in debergachtigfte deelen vari Albanien, de herhaalde aanvallen der Turken, tot aan het einde zynes levens , gelukkig te kunnen wederliaan.

De onderneemingen tegen deezen Vorst, die men nimmer geheel konde onderdrukken, en eenige binnelandfche onlusten , hielden amürath bezig , die boven dien de rust beminde, en tot geene groote onderneemingen meer geneegen was, wanneer hy niet daar toe gedwongen wierd. Het overfchot zyner dagen, en de zetel des Griekfchen keizerryks hadden rust, tot dat hy, zo wel als johannes pal.<eológus, van dit Tooneel waren afgetreden. De laatfte ftierf in het jaar 1448, de eerfte 1451. De Opvolger vafl de een was, na eenige twisten , zyn oudfte broeder éonstantyn PAtiEOLOGUS; maar de Opvolger van amürath was , zyn veel grooter zoon, Mahomedt de Tweede.

De eerfte onderneemingen van beide Monarchen toonen het best hun charakter; Mahomed, wiens eerfte en eenige gedachte was, de verovering van: Conjlantinopel, en de Verdelging van het Christen! keizerryk in het Oosten , had naauwlyks den troon befteegen, wanneer hy reeds den Grieken begon wederftand te bieden. Het Kaöaal naar de zwarte Zee is, voor die hoofdftad zelve, van het grootfte gewigt, daar zy een groot gedeelte haarer behoeften van daar ontvangt. Amuraths vader had reeds naast dit Kanaal, op de kusten van ^«'e»,een vast Slot aangelegd : Mahpmkd befloot óm hetzelve ook op de khst van Europa te doen, om duS het Kanaal geheet

Sluiten