is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

443 tafereel van de schouwburgen te london,

de, ja zelfs van eene vierde vertooning, van zija Blijfpel , The Conftant Cwple , het welk fii dat jaar drie- en vijfcigtnaalen gefpeeld wierdt, Adoison verdiend tot zijne eere , ook hier aangevoerd te worden, nadien hij de eerfte was, welke de zeer oude, maar tevens zeer vernederende gewoonte, affchafte, om namelijk verzoekbriefjens uit te deelen; ten einde door dezelve aanfchouwers te werven, en wel op dien avond, op welken voor den Dichter gefpeeld wierdt. Eene vernedering , door welke sou.therne irtusfehen , bij de vertooning van een enkel ftuk, zeven honderd ponden Sterlings voor zich ontvangen had.

Wanneer een Tooneelfpeldichter zijn (Tuk aan de eigenaars, of befluurers van een Scnouwburg, verkogt had, dan bleef hetzelve eenige jaaren ongedrukt; maar wanneer het niet verkogt was, dan lier, hij het drukken om te verkoopui. Dit laatfte deeden verfcheidene Dichters, uit vreeze dat men buiten hunne toefremming , een verminkt (tuk in de •waereld zoude geeven. De gewoone prijs van een Tooneelfpel, van het welk men het handfehrift aan den Schouwburg verkogt , fchijnt in den tijd van shakspear, twintig Nobels, of zes pond Sterlings, dertien Schellingen en vier Pence geweest te zijn. OLDijszegt, in een zijner Anecdoten; dat shakspear , voor zijnen Hamlet fiechts vijf ponden Sterlings heeft ontvangen, zonder daar bij te bepaalen, of dit door de Tooneelfpeelers, die dit ftuk het eerst vertoonden ; of wel door den Boekhandelaar, die hetzelve het eerst liet drukken, betaald is. In het voorbij gaan kan men hier aanmerken, dat Hamlet veel netter gedrukt is, dan aHe de overige

Too