is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER. 913

tuur, 679- Opklaaring der voorwerpen door het licht, 632. de orde in de voorgaande voltooijing van het geen invloed op hst entliaan, of de onderhouding, van het volgende moet hebben, 683. de zinnebeeldige fchetzenvan deugden , en ondeugden , ald. de Keten der Schepping, 685. het bevallige in de Natuur, 606. het zachte indeNatuur, 687. de rijkdom der Natuur, 688. de mildaadigheid en fpaarzaamheid der Natuur, 689. De Mededeelzaamheid der Natuur, 690. de iluipende Werkzaamheid , flilheid , toegeevenheid en te vredenheid der Natuur, 69r. maatigheid der Natuur, 692. onuitputtelijkheid der Natuur en vruchtbaarheid en nut, 693. bedaardheid der Natuur, 694. onderlinge verkleefdheid en overeenftemming der Natuurlijke dingen, 695. afwisfelende verfchijnzels der Natuur , 697. de Jaargetijden en de menfchelijke leeftijd, 699. Wereld (beöordeeling der) naar het Hebreeuwsch van

RABBI JEDAJA IIAPNINI BAERASCHI , V. 654 - 658.

Het fcbijnfehoone der wereld , haare gewoonte om ds verdiensten te miskennen , en fnoodüarts te verheffen , 654-655. haare fchijnvermaaken en derzelver gevolgen , 655-656. de dwaasheid van haare bewonderaaren en beminnaaren, 656-657.

«*- , (loop der) V. 777.

■„ -■■!■'! (^ onderzoek der

klagte dat de) hoe langer hoeflegter wordt, V, 315-= 339, aanmerkingen over de beteekems der uitdrukking : ,, de Wertld wordt „ hae langer hoe flegtet. " 319 oorfprong van het gevoelen van het flegter worden der wereld , ald. onbillijkheid van zodanige klagte onbepaald te uitten, en oorzaaken van dezelve, 323. inzonderheid de ontevredenheid uer menfchen en de gefteldheid hunner wenfehen , 324 hunne gebrekkelijke denkbeelden van vermaak en geluk, 326. dat men het mensch-! dom niet befchouwd, zoo als het is, maar zoo als het zijn morst , 326. het verkeerd befluit dat men van enkelen tot allen maakt, 428. zv/aarigheden tegen het gevoelen dat de wereld llegter wordt, 331. inzon-= derheid dat men eene algemeenheid en duurzaam? heid aan die verërgering hegt, 332. de vooronderftelling dat 'er meer kwaad dan goed in de wereld plaats heeft , 333. ftrijdigheid van die klagte met alle verftandige denkbeelden van de wijsheid en goedheid des Albeftuurers, 337-

Werkhuizen (nuttigheid der openbaare) V. 835 » 836.

Werkingen (eenvouwigheid in de) der Natuur : zie Natuur. Orde en Regelmaatigheid in dezelve: zie Winter.

Werktuig (befchrijving en afbeelding van een nieuw) voor de EleclriciteitV, 527 -532-.-.

Wan 5 Werk