Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE ZONDAG. ail

tok lievde tot uwe arme ziel, gedrongen, om met denzelven ijver, waar mede iemand, in het uiterfte doods gevaar, zijne verlosfing zoekt, daar naar te trachten, dat gij uwe ziel moogt redden en ontvlieden den toekomenden toom.

3. Hebt gij ondertusfchen nog al vrij wat ondervinding van Gods tijdlijke ftraf en , kentze, erkentze, rechtvaardigtze, billijktze en vernedert u onder de almagtige hand Gods, 1 petr. V: 6. Wie zegt wat, hetwelk gefchied!, zoo het de Heere niet beveelt? gaat niet uit den mond des Allerhoogften beide het kwaade en het goede? wat klaagt dan een levendig mensch, een iegelijk klaage van wegen zijne zonden klaagl» Hl: 37—42.

4. Inzonderheid, vertroost u nooit met de overlegging van Gods vriendlijke Barmhartigheid, zoo dat gij zijne Rechtvaerdigheid zoudt vergeeten ; maar zoekt u dan eerst met die zoete overdenking te verkwikken, wanneer gij op eenen goeden grond u kondt verzeekeren, dat er voor u aan Gods Rechtvaerdigheid is genoeg gedaan. Ei zegt dan met vrijmoedigheid , zijt mij genadig 0 God — psalm LI: 3.

5. Eindelijk, overlegt het wel, dat de Rechtvaerdigheid Gods eischt , dat de zonde , die tegen de hoogfte Majesteit Gods 'begaan is, met de hoog/Ie, dat is, met de eeuwige ftraffen, beide aan ziel en lichaam geftraft worde, Ei Helt dan, ik bid u, de zonde niet te ligt, gelijk dezulken doen, die in hun vleeschlijk overleg meest letten op den korten tijd, Waarin zij begaan wordt. Immers de misdaad van een oogenblik wordt zelvs wederom onder de menfchen wel eens met een gevangenis of ballingfchap voor al het leeven geftraft. Maar weegt de zwaarte en het gewigt van de zonde bij de oneindige Majesteit des Allerhoogften, waartegen dezelve bedreeven wordt; en laat dit u allermeest bedroeven, wanneer gij. in eenige zonden ge' vallen zijt, dat gij tegen den Oneindigen u zoo zwaarlijk vergreepen hebt. Ja laat dit u de Iterkfte toom wezen, om uwert zondigen aart te breidelen, dat gij tegen de allerhoog/Ie Maiesteit zoudt zondigen; het.verderv van God zij u tot een

0 3 fttotk,

Sluiten