Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE ZONDAG. 48?

Voorafgaat; wordende het Verftand dan bedrogen door valfche denkbeelden, die ons als waarheid voorkomen , en waarop echter de Ziel zich vrijwillig geneigd vindt, om dat kwaad natejagen). 3. Dat hij derhalven zijne reden heeft, waarom hij dus en niet anders te werk gaat. 4. Ja dat hij zelv niet anders wil, dan het geene daar hij mede bezig is. — Zegt mij wat is grooter Vrijheid? Dit draagt daarom in Gods\voord ook dikwijls den naam van Vrijwilligheid. Men leest van mannen en vrouwen, welker hart zich vrijwillig beweegden, ora een hefofer te brengen voor den Heere, exod. XXX\t: 5, 22, 29.

Zulk een Vrijheid nu kan zeer wel te zamengaan met de Godlijke Medewerking, want God werkt altoos overeenkomftig de natuur der Schepzelen. Nu behoort de Vrijheid zoo natuurlijk tot den Wil, dat een Wil, zonder Vrijheid, geen Wil zoude zijn. Want wat ftaat meer tegen Vrijheid over dan dwang? Daarom zegt men , als iemand gedwongen wordt om iets te doen, dat hij het tegen wil en dank doet. Maar wie heeft, ooit gehoord, dat iemand in ftaat was om den Wil van iemand te dwingen? Ja, men kan iemand dwingen, dat hij iets doe tegen zijn zin; maar geen mensch kan hem dwingen, dat hij het wil doen, of dat hij iets zoude willen, dat hij niet wil. Dit is een openbaare tegenftrijdigheid. En bij gevolg, de Wil blijvt in dit alles altoos vrij. God nu heeft zelv den Wil der menfchen die Vrijheid ingefchapcn, en hij wil ook daarom derzelver aart niet veranderen; want dan zoude hij zijn eigen werk verwoeften; in tegendeel hij bewaart de natuur der zaaken in alle zijne werken. En om die reden bewerkt hij dan ook de Ziel niet als een Lichaam dat ftoflijk is, of als een blok of fteen, die enkel lijdig zijn. Maar hij bt> .werkt de 7Jel als een redelijk wezen, door 'haar zeiven, terwijl zij ook zelve werkt met bewustheid en Vrijwilligheid. Hij doet daartoe de voorwerpen onder zulk een gedaante aan ons voorkomen, waardoor wij konnen worden overgehaald, om dezelve vrijwllllglijk, ofte omhelzen, ofte vlieden, ja

li 5 hij

Sluiten