Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5* VEERTIENDE ZONDAG.

wel als Joseph, uit den huize en ge/lachte Davids was. De Euangehsten noemen jesus telkens den Zoon van david met het grootfle vertrouwen. En het wierdt, ten tijde varl zijne omwandeling op aarde, zoo algemeen geloovd bij de jooden én zelvs de fchaare openlijk plagt uitteroepen, is deeze niet de Zoone davids? matth. XII: 23 XXI- o a< ziet ook hand. XIII: 22, 23. enz. ' '

Maar dus wierd hij ook zijnen broederen in al-

1en gelijk, uitgenomen de zonde. Dit leert OllS

iaulus met dezelvde woorden, hebr. II: i7. IV- 15 Trouwens, hoe hadt hij ook anders aan dat gedeelte van Gods Wet, hetwelk de lievde des Naaften eischt. voor de uitverkorenen hebben voldaan, indien hij hunne Naaften niet geworden was.

Maar is dit nu zoo, dat hij in alles zijnen broederen moest gelijk worden, dan konnen wij ook de gedachten van fommigen onder de Hervormde Godgeleerden niet toeflemmen, die meenen, (in navolging der Scholastiken) dat christus Lichaam, al aanflonds met deszelvs ontvangenis in den lijve van maria, zijne volkomene deelcn zoude gehad hebben Het tegendeel blijkt veel eer: 1. omdat de Heilige Schrijvers' zich bedienen van dezelvde fpreekwijzen, met opzicht tot de ontvangenis van christus, die wij gebruiken zouden van êe ontvangenis der overige menfchen , zie luc. II: 6. 2. Immers , daarin is geen meerder zwarigheid, als dat christus, gebooren zijnde, eerst een Kind, daarna een Jongeling, en bij vervolg een Man geworden is. 3. Ja, zoo het Lichaam van christus al aanflonds zijne volkomenheid gebad heeft, zien wij geen reden, waarom hetzelve niet aanflonds is ter waereld gekomen. Maar dit zoo niet gefchied zijnde, onderflelt, dat het eerst allengskens, geduurende den gezetten tijd, zijne nooclige grootte en gedaante heeft moeten verkrijgen. Voor het overige bchoevt men niet al te naauwkeurig te onderzoeken, op welken bepaalden tijd de Ziel van christus met zijn Lichaam vereenigd is; genoeg moet

het

Sluiten