is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den Heidelbergschen catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 VÏJVTIENDE ZONDAG.

den bepaalden raad en voorkennisfe Gods overgegeeven , om door de handen der onrechtvaerdigen aan het kruis gehecht en gedood te worden, hand. II: 23. En daarom wordt hij genoemd hetLam, dat reeds voor gekend is. voor de grondlegging der waereld, 1 petr. I: 20.

b. Noodzaaklijk was het Lijden en de Kruisdood van c h ristus, ter vervulling van verlbheidene Voorbeelden cn Voorzeggingen:

K. In het gemeen is hij afgtfchaduwd,

«. In zijn lijden, door eenen vervolgden ha bel joseph, moses, simson, david, en verlbheidene anderen, onder de oude Propheeten.

fi. Wilt ge bijzondere Voorbeelden van zijne KruiR. gwg: ï. denk aan de Kppere Slang, die op een ftange wierdt opgericht. 2. Denk aan de Hefofferen, die Gode opgedragen en voor zyn aangezicht bewogen wierden, exod. XXIX 26' «7. MV. VII: 4. 3. Denk aan de Brandoferen, die mede ge' fchikt wierden op het hout, om voorts door het vuur van den Altaar ontftoken zijnde, in rook en vlamme naar boven opte-

klimmen, lev. J: 8 17 TTT• e * rwi, ■ j ,

, n ll' 111 • 5» 4~ Denk inzonderheid aan

haPaaschlam, waarvan de Joodfchc MeelTers ons verzekeren dat, als men dit Lam de huid zoude aftrekken, hetzelve niet alleen gehangen wierdt aan ijzere haaken, die in de muuren waren vastgeflagen, of, zoo er geen plaats meer overig was aan eenen j?ok, gelegd op de fchoudcren van twee menfchenmaar inzonderheid, wanneer het gebraden wierdt, dan fhk' men een recht [pit van de benedenlte gedeelten tot aan het Jioofd, en een ander tusfchen de fchouderbladeren, waaraan de voorlle pooten wierden vastgemaakt; en dus vertoonde dit dezelvde gedaante, waarin je sus, door het vuur van Gods toorn , aan het Kruis/pit 'gebraden is.

2. Doch deeze Voorbeelden worden nog meer «Kerkt door verfcheidene Voorzeggingen. • S

• a v^ÏÏ? L,J,)EN' in het gemeen, was befchreevcn

» dcn xx^en> xxxiftcn, xxxvntw, xLiii,ns LVfic%

Lxixi'» ]