is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den Heidelbergschen catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44* DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG.

zijnen eeniggebooren Zoon gegeeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem geloovt, niet verderve, maar het eeuwige leeven hebbe, joh. III: 15, 16. zie ook joh. III: 36. V: 24. XI: 25, 26. XX: 31. alles vindt men bij elkander hand. XXVI: 18. daar paulus gezegd wordt gezonden te zijn, om de oogen der Heidenen te openen, opdat zij vergeevinge der zonden ontvangen, en een ervdeel onder de geheiligden, door het Geloov in jesus.

Doch laat ons het Leerftuk der rechtvaerdig ma aking meer van nabij befchouwen. Wij krijgen daartoe aanleiding door de vermaarde ÓGfte vraag, hoe zijt gij rechtvaerdig voor god?

Wij hooren hier, dat er onderzoek gedaan wordt naar de wijze, hoe of op welke men der Rechtvaerdigheid deelachtig wordt. En de Leerling voldoet die vraag op (taanden voet, met in het gemeen te andwoorden: alleen door een oprecht geloov in jesus christus. Dat is doch het eënig middel, dat overal ter Rechtvaerdiging wordt opgegeeven, hand. XIII: 38, 39. Geen ander middel is er bekend , of ooit in gebruik geweest, rom. X: 4. Alle werken worden daarvan ten eenemaal uitgeüooten , e p h. II: 8, 9. Dat komt ook best overeen met den aart van het Verbond der Genade, waarvan de eisch is, bekeert u en geloovt — marc. I: 15. En dit is te gelijk het zekerst merkteken van de waare Kerk, als waardoor God het meest verheerlijkt, maar de Zondaar, tot prijs der Godlijke Algenoegzaamheid, allerdiepst vernederd wordt.

Dit geloov is echter van de werken niet afgefcheiden; maar het is zelv de wortel der goede werken , rom. XIV: 33. hebr. XI 6. Ja, hoe hadt de Leerling, gelijk hij doet, van een oprecht Geloov konnen fpreeken, zoo hij daardoor verftaan hadt een dood of werkloos Geloov, en niet dat Geloov, dat werkzaam is in de lievde, dat leevendig is in de betrachting van goede werken? Desniettegenftaaude leert onze Kerk, dat de mensch voor God Gerechtvaerdigd wordt alleen door

het