Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJVENTWINTIGSTE ZONDAG. ju

Andw. Jaze doch: want de Heilige Geest leert ons in het luangelium, en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomene zaligheid in de eenige offerhande van Christus ftaat, die voor ons aan 'tKruis gefchied is.

68 Vraage. Hoe veel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?

Andw. Twee: Namentlijk den Heiligen Doop, en het Heilig Nachtmaal.

Indien ik nu genade gevonden heb in uwe mgen, zoo doe mij een teken, dat gij het zijt, die met mij fpreekt. — Dit was het verzoek van gideon aan den Engel des Heeren, die hem verzekerde, dat hij de Midianiten zoude flaan, ah een eenig man , richt. VI: 17.

Zulk een teken is nog dikwijls noodig voor Gods volk, om te weeten, dat het de Heere is, die in zijn Woord tot hun fpreekt. Niet, dat het Woord geen geloov verdient op zichzelven. Maar de mensch is zoo zwak, dat hij zich veeltijds noch ten vollen niet durvt verlaaten op de zekerfte der Godlijke belovten. Hierin heeft God ons willen te hulp komen, met ook Zegels te hechten aan zijn Woord, om ons te bemoedigen tot den geestlijken ftrijd, en opdat wij doch aan de waarheid van zijne toezeggingen in het allerminst niet zouden twijffelen. Dit zal ons blijken, uit de ftof thands te verhandelen: daar wij zien zullen, dat het God zelv is, die tot ons fpreekt, als hij het geloov in onze harten werkt, door de verkondiging des Heiligen Eüangeliums; waarbij hij ook een teken doet, tot verflerking, door het gebruik der Sacramenten.

De Heidelbergfche Godgeleerden hebben dus verre onderfcheidenhjk gehandeld over den aart, het voorwerp, en de vruchten des Geloovs, zijnde hiermede bezig geweest Zond. VII—XXIV. Thands maaken zij ook hun werk, om te onderhoeken den oorfprong en de verflerking van dat zelve Geloov.

LI 3 Bij-

Sluiten