Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft3ö DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG.

hem behaagt, maar wat het welbehagen van zijnen Heer is. Daarom die zoo vast, dat hij er zijn eigen lust in vindt, is Gode niet aangenaam, jes. LVIU: 3, 13. Maar Gods vloek wordt uitgefprooken tegen dezulken, die zich zegenen in hunne harten ; zeggende, ik zal vrede hebben, ^wanneer ik fchoon naar mijns harten goeddunken zal wandelen, deut. XXIX: 19. zie ook col. II: 13. zoo evenwel beftaat het met alle die bijgeloovige beuzelingen, die men al van ouds den Heere, onder fchijn van Godsdienst, heeft willen toerekenen. En zoo beftaat het ook nog met alle die Bedevaarten , Geesfelingen, Vastendagen , Zielmisfen, Klooft er s, Gelovten, en andere onthoudingen der Papisten: want de Heere zoude hen met reden mogen vraagen: wie heeft zulks van uwe handen geëischt? jes. I: 12. En al is het ook, dat dezelve gefchieden met eene goede meening, dit kan echter geen werk goed maaken; of anders zoude een saul niet gezondigt hebben, wanneer hij het leste vee der AmaUkiten, tegen Gods Gebod, in het leeven hieldt, onder voorwendzel, van het den Heere te zullen offeren, 1 sam. XV: 20 — 25. zoo min als de vervolgers, die met de Apostelen te dooden, Gode meenden eenen dienst te. doen, joh. XVI: 2. en als saul, zoo lang hij noch geen paulus was , want hij meende waarlijk bij zichzelven, dat hij tegen den naam van jesus den Nazarener veele wederpartijdige. dingen moest doen, hand. XXVI: 9. Doch naderhand wist hij beter, befchrijvende de geenen, die zeggen, laat ons het kwaad doen, opdat het goede daaruit kome, als welker verdoemenis rechtvaerdig is , rom. III: 8.

Al zoo weinig kunnen zulke Werken de proev doorftaan, die, om het Geweeten te verbinden in het ftuk van den Godsdienst, enkel op 's menschen inzettingen gegrond zijn. Dit wordt wederom fterk gedreeven in de Roomfche Kerk, om de magt van den Paus, en het gezag der Bisfchoppen te ftaaven. Doch, vervloekt is hij, die op een mensch vertrouwt, jer. XVII: 5. Gods Gebod wofdt krachteloos gemaakt door men-

fchi^

Sluiten