is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den Heidelbergschen catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 ACHTENDERTIGSTE ZONDAG.

niet weet te verklaaren, waar datfchoone, dierbaare en kost^ v,Pn-nn. Tint ziin menfchen. dien de Leeraars fleehts

zijn als een lied der minne — ezech.XXXIII : 31—33. 2. Eem

ander verfchijnt daar, om te hooren, 01 nij met net een ui ucl ander zal te berispen vinden, die daarom ook fleehts, uit een gezet vooroordeel, alles zal veroordeelen, wat met zijn eigen Vipn-vin pn inhorst niet overeenkomt. %. En om andere bijein-:

dens, nu niet te noemen. Daar is er zelfs, die denken, dat hed

een werk van de mode is; zij zien, dat anderen ook zoo oo«« «niipn nnv fiiprin de srewoonte volgen ; zij zoeken zelv;

a^tA^t pPnPn o-npdrn naam te kriieen. om hun overig gedrag

des te gemaklijker te bedekken, en zij doen het veeltijds om rowifi inA&rp rpdpnpn - dan omdat zii anders hunne inzigten 1

tot deeze of geene verwachtingen , niet bereiken kunnen. Ei|

dit alles maakt nog maar het uitwendig zatwamnouaen: *v<.

zoude er dan van het inwendige te wacnten zijn f

Twr, „u hr-t fiftzpsda is het reeds klaar genoeg gebleeken

a^ a„ «Mè-MMiM Rad in veele onzigten tot eene hoere is gewor

den. Het Huis van den Vader wordt niet alleen een huis va|

koophandel, maar het wordt een moordenaars-kuil. De Uor

dijnen van salomon worden' genjK aan ae temen w xvCUU,c tien, die met roov gevuld waren. En is het zoo met Gods hu, „*n0}A w!p y.nl van onrecht klaagen , zoo eens het oordeel va

Gods huis begint? En indien het eerst van ons begint, wek

zal het einde zijn der geenen, ate net uuangenum

zaam zijn? 1 petr. 11: 10, 1».

Immers, wat dunkt u zelvs ? Is de fchending van den Ope laaren Godsdienst niet eene zaak van hemeltergende ongerec *:rri,o;ri2 „por dpHpprp 7.plv niet: die mii eeren, zal ik eere;

■maar, die mij verfinaaden, zullen ligt geacht worden, 1 saJ tt. ot vrmdp ViPt wpI nier kunnen gebeuren, dat de gelegd

beid0, om Gods woord te hooren , wegens zulk een fchandeH

. „ .... i tt r-.-jr* H

misbruik, ö ontnoomen wierdt? Aitnans, ae neere neejt zijnen toorn van dezulken gezwooren , dat zij in zijne eeuwi Ruste niet zullen ingaan, psalm XCV: 11.

Ho(