Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIGSTE ZONDAG. stf

hij joseph verloste uit de hand van zijne overige broederen, en zeide: laat ons hem niet aan het leeven ftaan, gen. XXXVII: ai, 22.

Eindelijk, de laatfte pligt, die wij uit kracht van het zesde Gebod betrachen moeten, is, dat wij ook onze vijanden goed doen. Zij beledigen zichzelven meer dan ons. Het past niet, dat wij hun in het kwaade gelijk worden; maar men'moet veel eer het kwaade door het goede, zoeken te overwinnen, rom, XII: Si. Dit is het toppunt van de Christelijke volmaaktheid, en deeze Lievde geevt eene grootmoedigheid te kennen, die nooit genoeg kan gefchat worden, omdat zij het Godlijk evenbeeld allernaast uitdrukt; de Heiland verklaart dit, matth. V: 33—48. gif hebt gehoord, dat er gezegd is, gij zult uwen Naajlen lievhebben, en uwen Vijand zult gij haaten, maar, ik zeg u, hebt uwe vijanden liev, zegent ze die u vervloeken — opdat gij moogt Kinderen zijn uwes Vaders, die in de Hemelen is, enz. — En, tot een teeken, dat dit niet behoort, gelijk de Sociniaanen willen, tot eenige Euangelifche Raadgeevingen onder het N. T., zoo wordt het bekrachtigt door paulus, met een plaats, die genomen is uit spreuk. XXV: 21, 22. zeggende, indien uwen vijand hongert, fpijzigt hem — want dit doende zult gij kooien vuurs op zijn hoofd hoopen, rom. XII: 20, 21. — Ja, ook dit ftaat over tegen het verbod van den Doodflag; want men doodt niemand willens , dan dien men voor zijnen vijand houdt; waarom de Wet van tegenltelling vordert, dat wij ook onze vijanden uit lievde het leeven behouden. En zoo verfchaft deeze Leere tegen het Doodfaan te gelijk eenen krachtigen Troost, beide in leeven en in ft'erven.

TOEPASSING.

Zie daar, Toehoorers! zoo beknopt als mij mooglijk was, awe aandacht voorgehouden den zin van het zesde Gebod, met

:... > de

Sluiten