Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( p )

beihan uwer medeburgeren §aaa', als over ce wyze, hoe /.y zich zuilen doen beduuren; —; wekt de Katte op tót- matigheid , nederigste»-, eerlykhesd, riyverbeid en eenvouwig'beid', door. uw 'eigen voorbeeld ; — wyst burgerkroonen toe .aam den braafïlen Vader, --dei'■ Besten. Zoon, de htiishou Jelykfte Moeder, den kundigften Arbeidsman ; — fchrytt pisemiën uit, ter uitlokking van konsten indullrie; — ftèlt paled aan eene uitfpattende..pracht en weelde,, en zyt zedelyke-wetgevers,..door voorgangers in.dit ftuk te worden; — beurt den zwymeienden 'v.ilö-. geest op, door handel en fabriekwezen aanteraóedigen, door vreemde modes en manufacturen zwaar te drukken, door de deugd en heldenmoed onzer vaderen aan onze verbeelding te verlevendigen , door Nationale volksfeesten en gedenkdagen, b. v. van de afzweering der tirannen in 1580 en 1795, van de overwinning op .-Doggersbankvan de Alliantie met de Franfche Republiek, van de eerfte zimenkomst eener Nationale Vergadering, enz. enz. ïnteftelien; — laten 'er gedenkzuilen van groote mannen en gebeurdtenisfen , minder prachtig dan duurzaam , worden opgericht, ten einde het volle zelfs op zyne pleinen en flraten een fchool van Repubjikeinfche deugd en moed vinde; — veredelt het denkbeeld van den Burger-Wapenhandel, door de grootfte eerbetoningen in het openbaar vast teftellenvoor de brave helden van het vaderland! — Met een woord, vormt een volk, en uwe Conftitutioneele arbeid zal niet verloren, zy zal eerst dan een werk ♦oor de eeuwen zyn.

En welk tydvak kan voor zulk eene zedelyke revolutie gunftiger zyn? — De overheerfchers beven, hunne thronen fchudden, hunne af hangelingen vluchten, het Stadhouderfchap is vernietigd, het Foederalismus ligt verflagen,geen Driemanfchapbeheerscht ons; en 6! waren ook alle faa:en uitgebluscht, de gelukzoekers en intriguanten ontmaskerd ! ó! zocht men te vergeefs by ons de armoede, zag men den overvloedigen rykdom veracht, en den middenftand vereerd 1 dan zagen wy ras, door eene wyze Conftitutie, een volk, zoolang door byzondere belangen verdeeld, één en ondeelbaar, alle befturingen bewaakt, den ongetrouwen dienaar of Agent, enden muiteling geftraft, de wetten gehandhaafd en uitgevoerd; de publieke Beftuurders geëerbiedigd , en de hoogfte macht omgeven van, en veilig door 't ver-, trouwen des volks. Nederland, zoo lang ten prooi der affchriklykfte wanorde in zyn beftuur-, en gefchokt door vyandlyke flagen , hernam dan zynen ouden luister, en vertoonde ons een volk, kenbaar aan de volgende beminlyke Cnaracterfchets.

De Beftuurder, verzakende zyne driften en eigenbelang, luistert alleenlyk naar de wet, waarvan

hy 't werktuig is. — De-burger,zynen dwazen hoogmoed en lage baatzucht dempende,, vliegt op'teei.te teken van den beftuurder, die hem ten dienfté vah 't algemeen roept. — Geiukkig 111 zyne huishouding, bemoeit zich de trouwe Echtgenoot niét, dan met het geluk zyner kuifche en' hulshoudelyke Echtgenote; omringd van haar gezin, maakt zy daarvan 't bekoorlykst cieraad uit. — D.c Vader mint zyn kroost meer dan zichzelven , en het Vaderland nog meer dan zyn kroost. — Het kind, van eerbied en tedere liefde voor zyne ou-.teren door.:ro: gen, verlaat hen op de mmiie noodkreet van zyn- Vaderland. — In 't bruifchecd vuur der hartstochten , luistert de jongeling kalm naar de lesfen der grysheid. — in 't woedend zieden der begeerten , gehooizaamt de jonge maagd aan de geheime ftem der fchaamte. — Vol van wantrouwen op zyne eigene kunde en ondervinding is ieder burfcer, wanneer hy met zyne medecurgeren de algemeene belangen overweegt; — Vol van grootheid eh Her", wanneer hy met den vreemdling handelt; — Vol van moed en edelmoedigheid , wanneer Dy hem bevecht, blyft de Bataaf fteeds gefehikt, eenvouwig, edel in alle zyne handelingen; vry, maar getrouw in zyn woord, rechtvaardigen meuschlievend inalle zyne daden. — Geeft hy zich over aan 't vermaak, 't is niet dan met zyn huisgezin, met zyne verbroederde medeburgeren ; alle zyne geneugten beftaan in de algemeene vreugd en voorfpoed; maar altoos matig en fpaarzaam, is ieder het levendig voorbeeld van zynen broeder. Het gelykvormig gedrag des ouden ftrekt der jeugd ten voorfchrifr. De deugd heerscht overal, meer door de kracht van 't voorbeeld en de wetgeving der gewoonte, dan door de verveeling van geftadig herhaalde lesfen , en den blikfem van het gezag. — Gelukkige Eeuwl waarom zien wy nog flechts .hopende uwen Dageraad te gemoet? ö! Vereenigeo wy ons, Landgenoten! om haar te doen aanlichten ■! haasten wy ons, Nederlanders 1 om een Bataafsch Character, eene Nationale houding .aantenemen ! enderfteunen wy , tot dit heilzaam doel, de pogingen onzer Staatshervormeren! —- Reeds zien wy eenige weJnfge-lidtekenen onzer voorige mismaaktheid, door enkele gelukkige trekken uitgewischt ; eb wel ras zien wy te gemoet, dat veröandige inüellingcn alle onze fchadelyke gewoonten zullen ontwortelen- Laat ons met moed "arbeiden tot de hoogst - mooglyke volmaaktheid. Verbeteren wy onze zeden, den leef-"

regel, het onderwys, en de Nationale opvoeding; en wjj! zullen ons eindelyk hervormd zien 'in een deugdzaam volk — in ware Bataven — in vryë, gelukkige, en onoverwinlyke Republikeinen! —

Sluiten