is toegevoegd aan uw favorieten.

De democraten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I3i )

Jende belastingen op één en het zelfde onderwerp,

zoo als het zoogenaamd Convooyen deprajmie. Het opheffen of verbeteren der belastingen op de Schepen. Het verbeteren van het jongst vastgefleld

Tranjito Reglement, het welk uit hoofde der menigvuldige moeilykheden daarin voorkomende, niet veel beter is, dan of het niet beflond , en het geen .meer dan eenige andere in de Republiek beflaande wet, aanleiding geeft tot duizenden nutloze en valfche eeden, en zonder dezelven byna onuitvoer]yk is. — Het affchaffen der binneniandfche paspoorten, zoo flrydig met alle beginfelen van vryen handel. — En vervolgends na alle deze verbeteringen, het handhaven en ftrikt uitvoeren der wetten.

\ Wy gaan over tot het derde middel , waarvan men met fucces zoude konnen gebruik maken , te weten : het invoeren van eene naarmate der ingaande rechten geëvenredigde Drawback , of te. ruggave der rechten. Dit middel op eenen goeden voet ingericht wordende , zoude met vrucht konnen dienen, enten opzichte des buitenlandfchen handels, dit land in effeéte tot een porto franco konnen maken, drukkende alsdan de last der betaalde inkomende rechten alleen op den hals der inwoneren zelve. — Het eenige, dat wy hier tegen hebben, is, dat het getal der beambten door dezen maatregel, wel verre van te verminderen, op zommige plaatfen misfchien nog zoude vermeerderd worden, en dat daar men thands op de goede trouw der aangevingen reeds geenen ftaat maken kan , dan althands nog wyder deur voor allerlei bedrog zou worden opengezet. — Wy pryzen intusfehen dit middel als het beste aan , wanneer men goedvind zommige waren, om gewichtige redenen, met zware inkomende rechten te belasten , en echter den uitvoer derzelven niet ftemmen wil ; ten op. zichte van welken men alsdan ook eenige byzondere plaatfen bepalen kan, langs welke alleen zoo.

danige goederen konnen worden uitgevoerd, waar van men de teruggave der betaalde rechten wil genieten. — Wanneer dus de wetgevende Macht in deze Gewesten éénmaal tot het befluit mocht komen, om de wyze van opbrengst der lasten te vereenvouwigen , en de imposten en inkomende rechten op zommige artikelen , zoo als de Wyn &c. in één te trekken, het welk den weg tot fluikeryën affnyden of belemmeren , en veele kosten van alsdan onnutte ambtenaren befparen zoude; kan dit middel met vrucht worden gebezigd.cn 's Lands Kas aan den éénen kant van zyne inkomden worden verzekerd , terwyl aan de andere zyde de handel niet gedreind noch gedrukt zoude worden.

Nu overgaande tot verfcheidene andere onderwerpen , welke verbeteringen verëifchen , fchoon niet Nationaal zynde, treft ons terftond de impost op de Waag in de Provincie van Holland: op welke veel te zeggen valt uit hoofde, niet zoo zeer van het drukkende van dit middel, als wel van de ongelykheid, welke daarby plaats vind. Zoo vinden wy, dat van de Saffraan , welke honderd tot honderd vyftigmaal zoo veel waardig is, in gelyk gewicht; flechts ééns zoo veel impost word betaald, als van onze Hollandfehe Koeiënkaas , daar nogthands het eene veel meer belast zoude konnen zyn en het andere veel te zwaar belast is. — De Peper betaalt byna zoo veel als de Caneel, de Thee weder meer dan deze laatfte, daar by gelyke omftandigheden de pryzen toch oneindig verfchillen , en de Caneel daarenboven, vóór het verlies onzer Bezittingen, alléén uit dit Land, en integendeel de beide andere Artikelen uit verfchillende anderen konden getrokken worden, en hier by dus wederom het ware belang des handels uit het oog verloren is; ook dit Reglement vereischt dus verandering, —-

De Reglementen op de Pilotage, Strandvonderyen ,