Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 201 )

ï, Plan vsn Conflitutie thands den Volke van Ne„ derland aangeboden, behelst eene amalgame van „ alle Gewestelyke fchulden zonder onderfcheid; „ welke amalgame ten gevolge heeft, dat alle de betalingen, welke bevorens , zelf van den aanvang van deze Republiek, door de refpecijve Ge. „ westen gedaan zyn, hetzelfde eneft krygen als of s, dezelve quoteel door alle de Gewesten gefchied wa„ ren , wyl de fchulden daaruit proflueerende , hoe„ we! door ieder Gewest op zich zelve gecontrac„ teerd, door de amalgame, fchulden worden van „ het:geheele ligehaam der Republiek, en het dus .,, om het even- is, of die fchulden uit den boezem „ van het één, dan uit die van het ander Gewest,

voordfpruiten," • Vooreerst fchynen de rapporteurs by zxhzelve zeer overtuigd van de aanneming'van het aangeboden ontwerp eener Staatsregeling , eu dan willes wy wel bekennen.dat door de in hetzelve ontwerp geflipuleerde amalgame der gewestelyke fchulden , de liquidatie tusfehen de Gewesten over derzelver betalingen , zedert den aanvang dezer Republiek voor de algemeene behoeften gedaan, allernatuurlykst en gemaklyk word tot Rand gebragt, en veele twisten , ja misfchien daadiykheden tusfehen de Gewesten worden voorgekomen, welke uit de onderhandelingen over eene zoo aanzienlyke liquidatie zouden konnen-proflueeren. Maar wy voor ons ge. ■loven, dat eene afkeuring van het Pian van Conflitutie even mooglyk is,en door den foederalistifchen invloed in een nieuw ontwerp de amalgame wel eens zoude konnen vergeten-worden ;-en-dan meenen 'Wy ook met het Provinciaal Beffuur, dat het meer dan tyd word, dat deze liquidatie worde in het werk gefield, en de enorme ovgrbetaiingen van Holiand op de petitiën, als mede hetgeen door die Provincie buiten de Staten van oorlog en petitiën voor de algemeene behoefion, en tot het in Hand houden van de Republiek , uit-derzelver Provinciale Cas is betaald i geworden, door de andere Gewesten aan Holland

Cc

gerestitueerd worde met alle de inuesfen der Ne. gociat>ën, welke daarvoor zyn gedaan;daarenboven geloven wy het tydflip eener algemeene financieels inrichting-nog zoo verre verwyderd, dat cr zekcrl)k nog voor dat tjdjiip financiêele maatregelen nodig zullen zyn. — Om aan de algemeene behoeften der voorige jaren te voldoen, heeft Holiand zyne ingezetenen een achtfte.gedeelte hunner bezittingen doen opbrengen , en daarvoor rentgevend papier uitgegever. Nu zyn wy.het met de rapporteurs volmaakt eens, dar het by de amalgame eenerlei is, op naam van welk Gewest de fchulden gemaakt zyn, daar alle, zonder onderfcheid , Nationale fchulden worden. — Dan deze redenering zoude alsdan alleen fieek houden, wanneer het geld in deze Gewesten zoodanig in overvloed was, dat men in alle de behoeften door vrywiüige geldleeningem konde voorzien ; dan ware het zeker om het even, of Holland vooralle de fchulden alleen zorgde;-dan het geval is nu geheel omge-keerd , de geldleeningen zyn daadlyke lasten geworden; men noodzaakt de ingezetenen hun geld voor papier uittegeven, waarop die geenen, wier omflandigbecen niet toelaten dit papier te behouden., terfiond 60 a 65 pCt. verliezen moeten, zoodat zy, in plaats van 6 pCt. uitteleenen , veelmeer gezegd konnen worden 4 pCt. daadlyk wegtegeven; —— waaruit noodzaaklyk volgt, dat het voor de ingeze. tenen van Holland niet om het evén is, dat de liquidatie nog voor dc invoering eener Conflitutie plaats liebbe, waarby misfchien geene afrekening der oude fchulden, door het gemeen maken van dezelve, zmde. zyn .bepaald. . .. ..

Om dit optehélderen, zullen wy ons vergenoegen met te zeggen, dat indien onder de betalingen do< r Hollands ingezetenen, na de laatfte omwending, met 12 pCt. van hun vermogen byëen gebracht, flechts 2 pCt. boven dat geene, wat Holland op eenen geh ken voet zoude hebben moeten betalen, te vinden zyifb; Hollands Ingezetenen., naar billykhcid niet konnen noch mogen worden belast, -alvoorens even zooveel 3 doorX

Sluiten