Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 203 }

terwyl van den anderen kant de Lands - Cas met gereede penningen word gedyfd, welk'laatde zeker in dit oogenblik allergewichtigst is. — Dan de agiotage zoude gedeeïtelyk voorgekomen ,en de penningen evenredig, en in dezelfde hoeveelheid , ingekomen zyn, indien men meerder licht over de zaak zelve had verfpreid, en de ingezetenen meerder gelegenheid had gegeven, om niet in den Haag alleen, tnaar allerwege te konnen fourneeren, en inlichting te bekomen; welk laatfte echter meerder de fehuld der Provinciale Beduuren of Committés, als wel der ■Nationale Vergadering is; als hebbende deze aan de ■evengenoemden de faculteit gelaten, om zoodanige 'Ontvangers te qualificeeren.als zy zouden nodig oordeelen tot gemak hunner ingezetenen, op zoodanige plaatfen , als zy goedvonden, te benoemen; terwyl in Holland, door de afwisfelende discusfiè'n over deze heffingen,de hoeveelheid van hetfournisfement zelve, te weten of het i$ of %i pCt. zoude zyn, tot den laatden dag een raadfel gebleven is, en men aldaar alle middelen heeft in het werk gedeld,. om alles wat deze ontwerpen betreft, tegen te werken, ten einde het Provinciaal beftuur te dwingen, de kas van Holland wederom voor de andere Gewesten open te zette», waarin men wil, dat het Provin.

/.ion! fYimmiftii Mlio hnnIHrnl hoaft T.rilla., rnolnn an

dit misfchien ook oorzaak is, dat 'er buiten den Haag niemand tot den ontvangst is gequalificeerd.

Ey deze gelegenheid herhalen wy, dat, wat de geforceerde heffing zelve betréft, wy deze als eene der vruchten en weldaden der revolutie aanmerken,, als zynde het eenige voorbeeld van dien aart, zoo lang deze Gewesten onder den naam van Gemeene. best hebben bedaan, en de eerde dap opgronden van Gelykheid in het financiëele gedaan, hetwelk Wy des te zekerer als zoodanig konnen voordellen ,. daar wy zeker weten, dat het Committé en zommige leden uit het Provinciaal beduur niet minder dam eene "Hollandfche geforceerde heffing van .- a 5 fen. honderd in bet oog hadden, welke dan vermoe-'

delyk ook weder tot 9$ pCt. bepaald, minder voordeelig dan die der Nationale Conventie zoude zyn geweest,, maar ook de waarde der Hollandfche effeclen meer dan ooit zoude hebben gedrukt.

Wy vermaanen dus de ingezetenen van Holland, het Provinciaal Beduur in zyne pogingen te ftyven en te handhaven, doch tevens langs alle mooglyke gepaste middelen en wegen te trachten het .effect te genieten van de referves van hetzelve Hollandsen beduur, hier boven bieder aangehaald ; vooral,om te zorgen dat het onrecht hun aangedaan , ten opzichte der petitiën van r/95. van 10, 5 en 6 millioenen, en het , zoo voor als na de omwending , boven anderen ten behoeve van het algemeen betaalde, worde vergoed, en behoorlyk worde geliquideerd cn verefténd; opdat zy niet weder, gelyk altoos, deflachtoffers worden hunner goede trouw en promptitude.

Ook onze Medebroeders, houders van Hollandfche effecten, moeten dankbaar zyn aan het Provinciaal beftuur van Holland voor het door hetzelve gehouden gedrag, waarvan de gevolge», op de zoo even aangehaalde gronden, onberekenbaar zyn voor het crediet van dit Gewest, en midsdien voor de waarde hunner effecten, immers zoo lange dezen nog op zichzelve ftaan; het welk geen betoog vereischt, wanneer men flechts in aanmerking neemt j dat door eene algemeene mefure voor eerst de particuliere fchulden niet worden vermeerderd, maar dat van den anderen kant de perfoneele opbrengst nu meer op gronden van gelykheid rustende, de evenredigheid beter in acht genomen word.

Nu zullen wy overgaan tot eenige aanmerkingen, omtrent het onbegryplyk gedrag van het Provinciaal Committé van Holland, aan het welk de uitvoering der wetten fpeciaal is gedemandeerd, ten opzichte der executie van het Decreet ter formeering der laatfte geforceerde geldbeffing, waarby met zoo veele woorden de maatregelen zyn bepaald, welke men in het werk zoude dellen tot onderzoek , of debetalingen richtig en volgends-her decreet j. door allé in-

wo--

Sluiten