Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DE M O C RATEN.

N«. 67 • Donderdag den 17 Augustus 17^7. Het Derde Jaar der Bataaffche Fryheii.

Een altyd braaf, flandvastig man, Vvelt doer het dreigend oog van een vergramd Tiran, Noch drift des volks, dat hem tot euvel lokt, Zyn vasten geest gefchokt.

HORATIUS.

I IETS OVER HET MISBRUIK VAN DE VRYE DRUKPERS.

Een dei- heiligfte grondbeginfelen, die wy in N°.l. Van ons weekblad openlyk hebben omhelsd en bededen, een der dierbaarfle rechten van mensch en (burger in eene vrye maatfehappy, waarvan wy ons in den geheelen loop van ons gefchryf tot hiertoe zeiven hebben bediend, is buiten twyfel de vrye

drukpers.

Te mogen denken wat men wil , en te mogen zeggen of fehryven wat men denkt, is een eigen. 3om aan de menscfelyke natuur zoo naauvv verbonaen, dat men die ontmenfehen zoude, wanneer nen haar hetzelve wilde betwisten ; en onder de •echten van den natuurmensen , waarvan hy moet JU- Deel. va

gerekend worden door de verbindtenis in maatfehspï py, ten behoeve van het algemeen geluk, afftand te hebben gedaan, kan nimmer dat zyn, van zyne gedachten door mond, pen , en drukpers, vry uit te .mogen zeggen over alle zaken en perfonen, waarby hy zelf eenig belang heeft, omdat dit even hetzelfde zoude zyn, als te willen, dat vrye wezens zich verbonden, om aftezien van alle wisfeling hunner denkbeelden, en 'nog meer van alle recht, om uitfpraak te doen over het algemeen beleid van hunne zaken, om zich tegen de kwade uitvoerérs van hunnen eigen wil te beklagen , minkundigen aangaande hunne belangen te onderrichten, en gepaste middelen voortefiaan ofte gebruiken, ter betering

van

Sluiten